Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Gia đình

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 422823
Thông tin Gia đình
Thứ 3, Ngày 14/05/2013, 03:32
15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII
14/05/2013

NGÀNH VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LONG AN

THÀNH TỰU 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHOÁ VIII CỦA ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HOÁ VIỆT NAM TIÊN TIẾN ĐẠM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC

Ngày 16/7/1998, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII đã ban hành Nghị quyết về “Xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”, xác định đây là Nghị quyết chuyên đề của Đảng có ý nghĩa hết sức to lớn đối với sự phát triển sự nghiệp văn hóa cả nước nói chung và tỉnh nhà nói riêng, do đó mọi hoạt động của ngành văn hoá trong tỉnh luôn bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp mà Chương trình hành động của Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh đã đề ra về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết, toàn ngành đã tập trung một số nhiệm vụ trọng tâm mang tính đột phá như: Triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa; công tác phát triển hệ thống thông tin tuyên truyền; công tác đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa; đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí trong các tầng lớp nhân dân; công tác đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH); công tác quản lý nhà nước.

- Về công tác bảo tồn và phát triển các di sản văn hóa

  Hiện nay, toàn tỉnh có 17 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 78 di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Hoàn thành 05 công trình nghiên cứu văn hóa phi vật thể. Đặc biệt là các công trình văn hóa – lịch sử tiêu biểu, trọng điểm của tỉnh được xác định từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), đến nay đã cơ bản hoàn thành và đưa vào sử dụng: Khu công viên tượng đài Long An trung dũng kiên cường – toàn dân đánh giặc; Khu di tích Ngã tư Đức Hòa; Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh; Khu di tích Vàm Nhựt Tảo.

- Về công tác thông tin tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng

 Hệ thống thông tin tuyên truyền của ngành văn hóa không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, vừa đảm bảo công tác thông tin tuyên truyền góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đến với người dân, vừa đảm bảo chức năng tuyên truyền chống lại các luận điệu tuyên truyền chống phá cách mạng và âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Hàng năm, hệ thống thiết chế văn hóa – thông tin từ tỉnh đến cơ sở được đầu tư xây dựng ngày càng tốt hơn hoạt động đi vào nề nếp, ổn định.

- Về công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở

Bám sát tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng và các Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở được toàn ngành phối hợp chặt chẽ với Mặt trận tổ quốc, cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp tổ chức thực hiện thường xuyên, liên tục, nhất là phong trào TDĐKXDĐSVH trong tỉnh, đây vừa là nhiệm vụ vừa là một trong bốn giải pháp lớn nhằm thực hiện các mục tiêu mà Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) đề ra.  Đặc biệt là từ năm 2008 đến nay, phong trào luôn gắn chặt với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thông qua 06 mô hình: Gương người tốt việc tốt; gia đình văn hóa; đơn vị văn hóa – nếp sống văn minh (nay là mô hình cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa); khu dân cư tiên tiến, ấp, khu phố văn hóa và xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

- Về xây dựng gia đình văn hóa: Nếu năm 2000 có 131.574/272.778 hộ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, chiếm tỷ lệ 48% thì đến năm 2012 có 342.070/359.597 gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 95,1%.

- Về phong trào xây dựng ấp, khu phố văn hóa: Nếu năm 2000 có 48 ấp, khu phố đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 4,8% thì đến năm 2012 có 935/1.033 ấp, khu phố văn hóa, chiếm tỷ lệ 90,5%.

- Về phong trào xây dựng đơn vị văn hóa – nếp sống văn minh: Nếu năm 1999 có 691/1.342 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa – nếp sống văn minh, chiếm tỷ lệ 51,4% thì đến năm 2012 có trên 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.

- Về phong trào xây dựng xã, phường, thị trấn văn hóa: Đây là mô hình được phát động từ năm 2006 trên địa bàn tỉnh với 107 xã, phường, thị trấn đăng ký phát dộng và đến nay đã được UBND tỉnh quyết định công nhận 41 xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa, chiếm tỷ lệ 21,57% (hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VIII đề ra là mỗi huyện, thành phố có 01 đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn văn hóa). Hiện nay, toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2015 có 30% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn văn hóa theo chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ IX đề ra.

- Về xây dựng huyện Cần Đước trở thành huyện điểm điển hình về văn hóa của tỉnh: Mô hình luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa các sở, ban ngành, đoàn thể với huyện Cần Đước; đến nay đã hoàn thành 24/31 tiêu chí, còn lại 07 tiêu chí sẽ tiếp tục phấn đấu đến năm 2015.

Việc tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang lễ hội theo tinh thần Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 12/01/1998 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 14/1998/CT-TTg ngày 28/3/1998 của Thủ tướng Chính phủ đã được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh.

 Hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp và văn nghệ quần chúng không ngừng phát triển cả về số lượng và chất lượng, phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị tại địa phương và nhu cầu hưởng thụ văn hóa của đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, biên giới luôn được đẩy mạnh thông qua hoạt động lưu diễn không doanh thu của Đoàn Nghệ thuật Cải lương Long An, Trung tâm Văn hóa tỉnh và các đội văn nghệ quần chúng của các huyện, thành phố.

Công tác phát triển hệ thống thư viện cũng được quan tâm đầu tư từ tỉnh đến cơ sở, làm cho văn hóa đọc ở địa phương được duy trì và phát triển. Nếu năm 1998 chỉ có Thư viện tỉnh và Thư viện huyện Mộc Hóa duy trì hoạt động ở mức độ trung bình thì đến nay hệ thống thư viện, tủ sách trong tỉnh đã có bước phát triển đáng kể, nhất là cấp huyện và cơ sở. Tính đến nay, đã có 13/14 huyện, thành phố có thư viện (thành phố Tân An chưa có) và gần 300 tủ sách ở cơ sở hoạt động hiệu quả. Bên cạnh đó, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh đã thành lập 02 đội chiếu phim lưu động để phục vụ đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới trong tỉnh, góp phần tích cực vào việc thỏa mãn nhu cầu xem phim ảnh của đông đảo đồng bào ở địa phương, cơ sở, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân.

- Về công tác quản lý nhà nước

Song song với các mặt công tác khác, công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực luôn được quan tâm tổ chức thực hiện thông qua một số nhiệm vụ cụ thể như: Làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền trong việc đề ra các Nghị quyết, chủ trương, chính sách về văn hóa, đồng thời xây dựng các đề án, chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả nhằm thúc đẩy sự nghiệp văn hóa tỉnh nhà không ngừng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu.  Đáng chú ý là công tác quy hoạch phát triển ngành văn hóa, quy hoạch phát triển ngành thể dục thể thao, phát triển ngành du lịch,… đã được quan tâm tổ chức thực hiện khá tốt. Các đề án, kế hoạch phát triển thiết chế văn hóa – thể thao cấp xã và hệ thống Nhà Văn hóa – Khu Thể thao ấp, khu phố được triển khai thực hiện, đến nay hầu hết các xã, phường, thị trấn đều thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Học tập cộng đồng. Trong đó, từ năm 2010 đến nay, ngân sách tỉnh đã đầu tư xây dựng 37 Trung tâm với kinh phí 2,5 tỷ đồng/Trung tâm gắn với Chương trình đầu tư xây dựng và phát triển  nông thôn mới của tỉnh.

Song song đó, một số công tác khác như: công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, hoạt động du lịch cũng đã góp phần vào việc tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Đối với công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể dục thể thao, đã đạt được những kết quả quan trọng, ngày càng có nhiều thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh các dịch vụ văn hóa phục vụ nhu cầu xã hội ngày càng tốt hơn như: Góp tiền của, công sức tham gia các hoạt động văn hóa quần chúng, lễ hội, nghệ thuật biểu diễn, bảo tồn, bảo tàng, thư viện, thể dục thể thao và các dịch vụ văn hóa khác

            Nhìn chung, sau 15 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) của Đảng trên địa bàn tỉnh đã cho thấy sự nghiệp văn hóa tỉnh nhà nói chung có bước phát triển mạnh mẽ cả về số lượng và chất lượng, cả chiều rộng lẫn chiều sâu, cơ bản đạt được mục tiêu mà Nghị quyết cũng như Chương trình hành động của Tỉnh ủy đã đề ra là: “Nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và trong nhân dân về vị trí, vai trò của văn hóa… làm cho văn hóa thấm sâu vào toàn bộ hoạt động của đời sống xã hội, vào từng người, từng gia đình, từng tập thể, vào mọi lĩnh vực sinh hoạt và quan hệ giữa người với người… tạo ra môi trường văn hóa ở tỉnh lành mạnh, đa dạng, tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

                                                                  Phạm Văn Trấn                                   
                                   (Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch)

 

Lượt người xem:   230
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang