Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch phát triển

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 497536
Lĩnh vực khác
Thứ 4, Ngày 24/03/2021, 08:00
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI LUẬT THƯ VIỆN VÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH LUẬT
24/03/2021

Căn cứ Luật Thư viện số 46/2019/QH14, ngày 21/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 93/2020/NĐ-CP ngày 18/8/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện;

Căn cứ Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai, thi hành Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng kế hoạch triển khai, thi hành Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Phổ biến sâu rộng Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành hiểu, nắm vững nội dung cơ bản của Luật, qua đó đưa quy định của Luật vào thực tế cuộc sống. Đẩy mạnh thông tin, giáo dục, truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về vị trí vai trò của thư viện và phát triển văn hoá đọc.

2. Yêu cầu

Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các phòng chuyên môn và các đơn vị trực thuộc trong việc triển khai thi hành Luật Thư viện bảo đảm kịp thời, đồng bộ, thống nhất và hiệu quả.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tham mưu Xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai, thi hành Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Đơn vị thực hiện: Bảo tàng – Thư viện tỉnh.

Thời gian thực hiện: tháng 3/2021

2. Biên soạn tài liệu và đề cương phổ biến, tuyên truyền Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

Đơn vị thực hiện: Bảo tàng – Thư viện tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý văn hóa và gia đình.

Thời gian thực hiện: trong Quý I, II năm 2021.

3. Tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến nội dung cơ bản của Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành, cho đối tượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Sở.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Bảo tàng – Thư viện tỉnh, Phòng Quản lý văn hóa và gia đình, đơn vị thuộc Sở.

Thời gian thực hiện: trong Quý II, năm 2021.

4. Triển khai hướng dẫn, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trên các phương tiện truyền thông đại chúng trên địa bàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Phòng Quản lý văn hóa và gia đình.

Đơn vị phối hợp: Văn phòng Sở, Trung tâm Văn hóa nghệ thuật.

Thời gian thực hiện: Năm 2021 và các năm tiếp theo.

5. Tổ chức tập huấn về các nội dung của Luật cho cán bộ chủ chốt quản lý lĩnh vực thư viện trên địa bàn toàn tỉnh.

Đơn vị thực hiện: Bảo tàng – Thư viện tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Văn phòng Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An.

Thời gian thực hiện: Quý II, III/2021.

6. Rà soát, kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế hoặc đề xuất ban hành mới văn bản quy phạm pháp luật cho phù hợp với Luật Thư viện.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Bảo tàng – Thư viện tỉnh, Phòng Quản lý văn hóa và Gia đình, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An.

Thời gian thực hiện: năm 2021 và các năm tiếp theo.

7. Xây dựng lộ trình củng cố, kiện toàn hệ thống thư viện theo quy định của Luật.

Đơn vị thực hiện: Bảo tàng – Thư viện tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Văn phòng Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An.

Thời gian thực hiện: từ năm 2021.

8. Kiểm tra việc thực hiện Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật; định kỳ báo cáo, đánh giá hiệu quả thực hiện kế hoạch đã đề ra.

Đơn vị thực hiện: Bảo tàng – Thư viện tỉnh.

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Văn phòng Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An.

 Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 và các năm tiếp theo.

9. Tổ chức Hội nghị sơ kết, tổng kết việc triển khai, thi hành Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đơn vị thực hiện: Văn phòng Sở.

Đơn vị phối hợp: Phòng Quản lý văn hóa và gia đình, Bảo tàng – Thư viện tỉnh, Thanh tra Sở.

Thời gian thực hiện: Quý IV/2021 và các năm tiếp theo.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai, thi hành Luật Thư viện và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Các đơn vị thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An căn cứ nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện.

Giao Bảo tàng – Thư viện tỉnh làm đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch, tham mưu tổng hợp báo cáo theo quy định.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở (thông qua Bảo tàng – Thư viện tỉnh) để kịp thời thời giải quyết./.

 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Lượt người xem:   174
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang