Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Quy hoạch, kế hoạch phát triển

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 560628
Lĩnh vực khác
Thứ 3, Ngày 09/02/2021, 08:00
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN THỂ DỤC, THỂ THAO VÀ HỆ THỐNG CƠ SỞ VẬT CHẤT KỸ THUẬT THỂ DỤC, THỂ THAO ĐẾN NĂM 2020
09/02/2021

I. BỐI CẢNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY HOẠCH

Chăm sóc sức khỏe, tăng cường thể chất của nhân dân được coi là một nhiệm vụ quan trọng của Đảng và Chính phủ. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc đòi hỏi nhân dân ta phải có sức khỏe dồi dào, thể chất cường tráng…Vận động TDTT là một biện pháp hiệu quả để tăng cường lực lượng sản xuất và lực lượng quốc phòng của nước nhà, đó chính là quan điểm của Đảng ta về phát triển sự nghiệp TDTT Việt Nam và cũng là lời khuyến cáo của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với toàn dân ta trong lời kêu gọi toàn dân tập thể dục từ những ngày đầu tiên xây dựng nước Việt Nam dân chủ cộng hòa "Dân cường thì nước thịnh". Cho đến nay, Đảng và Nhà nước ta vẫn không ngừng quan tâm, chỉ đạo ngành TDTT nước nhà nỗ lực phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu quan trọng này.

Thực hiện Quyết định số 1752/QĐ-TTg về việc Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 11/11/2013 về việc Quy hoạch phát triển TDTT đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở VH, TT và DL tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản, kế hoạch để tổ chức, thực hiện tốt nội dung Quy hoạch và triển khai cho các huyện, thị xã, thành phố.

Nhìn chung, trong những năm qua, công tác Quy hoạch được sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền từ tỉnh đến huyện, thị xã, thành phố, cơ sở vật chất đã quan tâm đầu tư xây dựng như: Nhà thi đấu đa năng, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng; Nhà văn hóa khu phố, ấp và đầu tư một số trang thiết bị phục vụ tổ chức môn thể thao cơ bản như: bóng chuyền, cầu lông, võ thuật và quần vợt…. Lắp đặt các dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời tại các công viên, nơi công cộng và một số Nhà văn hóa khu phố, ấp. Qua đó, giúp phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT trên địa bàn tỉnh, còn một số khó khăn, vướng mắc như: Việc chỉ đạo xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển TDTT trên địa bàn một số phường, xã, thị trấn chưa đồng bộ. Một số Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng; Nhà văn hóa khu phố, ấp còn thiếu về trang thiết bị, chưa phát huy hết công năng để đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe của Nhân dân.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH

1. Công tác chỉ đạo, điều hành và triển khai Quy hoạch

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền từ tỉnh đến cơ sơ, mở rộng và nâng cao chất lượng phong trào TDTT, tăng cường phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường, trong lực lượng vũ trang, đầu tư phát triển các môn thể thao trọng điểm có thế mạnh của tỉnh, hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý TDTT của ngành, tập trung đầu tư hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị TDTT, đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa TDTT. Để đảm bảo công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện tốt Quy hoạch tỉnh đã ban hành các văn bản, quy định cụ thể như sau:

- Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 16/7/2015 về chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực, giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An;

- Nghị quyết số 234/2015/NQ-HĐND ngày 09/12/2015 về ban hành danh mục kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực, giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Long An năm 2016;

- Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐND ngày 12/7/2018 về  bổ sung danh mục dự án kêu gọi xã hội hóa các lĩnh vực, giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An năm 2018;

- Quyết định số 3395/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án quy hoạch phát triển ngành TDTT tỉnh Long An đến năm 2020;

- Quyết định số 43/2015/QĐ-UBND ngày 08/9/2015 về việc ban hành quy định chính sách khuyến khích xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường, giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Long An;

- Quyết định số 3904/QĐ-UBND ngày 22/10/2015 về việc phê duyệt lộ trình đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2016 - 2020;

- Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 31/7/2019 về việc ban hành Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Long An đến năm 2026;

- Quyết định số 3703/QĐ-UBND ngày 09/10/2019 về việc ban hành Đề án Phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022, định hướng đến năm 2026;

- Công văn số 2765/UBND-VHXH ngày 06/6/2019 về việc nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở;

- Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Phát triển phong trào TDTT quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022, định hướng đến năm 2026 (giai đoạn 2020 - 2022);

- Quyết định số 1131/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Long An đến năm 2026 (giai đoạn 2020 - 2022).

2. Thể dục, thể thao cho mọi người

a) Phát triển thể dục, thể thao quần chúng

TDTT quần chúng là hoạt động tập luyện, biểu diễn và thi đấu TDTT mang tính tự nguyện của đông đảo nhân dân. Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc phát triển TDTT quần chúng nhằm tăng cường sức khỏe, phát triển hài hòa các yếu tố về thể chất và tinh thần của con người, góp phần đào tạo nhân lực trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phát triển TDTT quần chúng còn là cơ sở, điều kiện để phát triển thể thao thành tích cao và là một trong những nhân tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững của thể thao thành tích cao trong những năm tiếp theo. Thực hiện Quyết định số 2198/QĐ-TTg ngày 03/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược TDTT Việt Nam đến năm 2020; Quyết định số 1879/QĐ- BVHTTDL ngày 23/5/2012 của Bộ VH, TT và DL về việc ban hành kế hoạch tổ chức Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020, Sở VH, TT và DL đã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020 (Kế hoạch số 940/KH-SVHTTDL ngày10/8/2012) trên địa bàn tỉnh Long An và tổ chức triển khai thực kế hoạch đến các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành, đoàn thể tỉnh: Giáo dục và Đào tạo, Công an, Quân đội, Tỉnh đoàn, Hội Nông dân,…Qua kiểm tra, đánh giá các huyện, thị xã, thành phố và các sở ngành, đoàn thể tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020 sát với tình hình, điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch dưới nhiều hình thức như: Lồng ghép với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012 - 2020; Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đạt kết quả theo các chỉ tiêu đề ra.

Nhìn chung, các đơn vị, các sở ngành, đoàn thể tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện bám sát vào nội dung và các chỉ tiêu của kế hoạch đề ra, trong đó, Phòng Văn hóa và Thông tin đã phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Văn hóa - Thể thao (nay là Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh) có trách nhiệm trực tiếp tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố ban hành kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện đến tận cơ sở xã, phường, thị trấn. Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", đã phát huy hiệu quả thiết thực và là động lực thúc đẩy phong trào TDTT ở cơ sở phát triển mạnh trong tất cả các đối tượng, đặc biệt là trong công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người cao tuổi, thanh thiếu niên, nông dân, với các hình thức tập luyện TDTT đơn giản, đa dạng không cần đầu tư nhiều về sân bãi, trang thiết bị, như: Chạy bộ, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, cờ tướng, võ thuật, bóng đá mini, bóng chuyền,... phát triển mạnh ở hầu hết các địa phương. Các mô hình câu lạc bộ (CLB) TDTT đơn môn và đa môn, các Trung tâm Văn hóa - Thể thao, Nhà Văn hoá - Khu thể thao ấp (khu phố), các điểm vui chơi của trẻ em được thành lập ở các khu phố, ấp và trong các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn đã tạo thành một hệ thống các thiết chế thể thao gắn với văn hóa hoạt động có hiệu quả, dưới sự chỉ đạo của cấp ủy và sự điều hành của chính quyền địa phương, đáp ứng được nhu cầu tập luyện và hưởng thụ của quần chúng nhân dân. Các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về TDTT  luôn được vận dụng linh hoạt, sáng tạo và gắn liền với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và xác định nhiệm vụ cụ thể để thúc đẩy sự phát triển  phong trào TDTT quần chúng tỉnh Long An là một trong những yêu cầu cấp thiết và có ý nghĩa quan trọng nhằm đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập. Điều đó, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và mọi tầng lớp quần chúng nhân dân trong toàn tỉnh đối với vai trò, vị trí của công tác TDTT trong giai đoạn mới. Công tác tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước hàng năm thu hút hơn 10 ngàn người tham dự, góp phần nâng cao các chỉ tiêu về tỷ lệ số lượng người tập TDTT thường xuyên và số gia đình thể thao, cụ thể: Năm 2010, số người tham gia luyện tập TDTT thường xuyên đạt tỷ lệ 25.75% (369.365/1.434.506 người); Số gia đình TDTT đạt tỷ lệ là 17.26% (60.170/348.505 hộ gia đình). Năm 2015, số người tập luyện thường xuyên đạt tỷ lệ 30.18%; (446.512/1.479.160 người), số gia đình  TDTT  đạt  tỷ lệ 21.40% (81.525/380.973 hộ gia đình) và 9 tháng đầu năm 2020, số người tập luyện thường xuyên đạt tỉ lệ 29.67% (508.075/1.688.547), số gia đình TDTT  đạt tỷ lệ 22.78% (102.186/479.591 hộ gia đình).

Tuyên truyền phổ biến, hướng dẫn mọi đối tượng quần chúng tập luyện, tham dự thi đấu TDTT trong các CLB; hoạt động thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền cơ sở và các cán bộ ngành TDTT về vai trò của hoạt động TDTT, đặc biệt tại các vùng sâu, vùng xa. Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở nhận thức được vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động TDTT nên đã chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe để xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuyên truyền mạnh mẽ về phong trào TDTT quần chúng, thực hiện từng bước đưa phong trào TDTT đi vào đời sống của nhân dân và được đông đảo nhân dân ủng hộ tham gia nhất là các môn: Thể dục dưỡng sinh, đi bộ, bóng đá, bóng chuyền…Các sở ngành, đoàn thể từ tỉnh đến huyện đã tích cực tham gia vào công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia các phong trào tập luyện TDTT, rèn luyện sức khỏe do địa phương phát động, nhiều tổ chức đoàn thể xem TDTT là một phương tiện tập hợp lực lượng tích cực để tuyên truyền và triển khai các nhiệm vụ chính trị một cách sinh động và hiệu quả. Hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú: Tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng, tuyên truyền trực quan, thông qua các giải, các buổi giao lưu, các cuộc hội nghị, sinh hoạt chi, tổ, hội, sinh hoạt CLB, đầu tư các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện thể dục ngoài trời,..nhằm thu hút các tầng lớp Nhân dân tham gia.

Phong trào tập luyện TDTT của quần chúng trong toàn tỉnh có bước phát triển mạnh mẽ, nhu cầu tập luyện và thi đấu TDTT của quần chúng Nhân dân từ thiếu niên, nhi đồng đến người cao tuổi ngày càng cao, các hoạt động TDTT diễn ra thường xuyên, liên tục với nhiều hình thức đa dạng, phong phú và thu hút nhiều đối tượng tham gia: Bóng đá, Cầu lông, Điền kinh, Đá cầu, Thể dục thẩm mỹ, Thể dục dưỡng sinh, đi bộ,..Phong trào Thể dục dưỡng sinh được sự hưởng ứng tích cực của đối tượng người cao tuổi tham gia tập luyện và thi đấu, với tinh thần lạc quan "Sống vui, sống khỏe, sống có ích". Toàn tỉnh có 05 Liên đoàn, Hội thể thao cấp tỉnh, 71 Hội thể thao cấp huyện, 1110 CLB TDTT cơ sở, trong đó có khoảng 191 CLB Thể dục dưỡng sinh, hàng năm các CLB này đã tổ chức nhiều hoạt động thi đấu biểu diễn, giao lưu với nhiều hình thức phong phú đã giúp cho người cao tuổi có sân chơi bổ ích, nhằm nâng cao tuổi thọ, giúp các cụ sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình và xã hội. Các trò chơi dân gian và các môn thể thao dân tộc như: Đẩy gậy, kéo co, cờ tướng, nhảy bao bố, đua xuồng,…được đưa vào các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của địa phương và trở thành các môn thể thao quần chúng truyền thống hàng năm ở các địa phương. Các dụng cụ tập luyện thể thao ngoài trời đã được các huyện, thị xã, thành phố được đầu tư, lắp đặt và bố trí tại những địa điểm công cộng người dân tham gia tập luyện, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và đời sống tinh thần cho Nhân dân, đã đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong tình hình hiện nay.

Thực hiện Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình bơi an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Long An ban hành Quyết định số 2391/QĐ-UBNDngày 13/6/2016 về việc phê duyệt Kế hoạch phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em tỉnh Long An giai đoan 2016 - 2020; Sở VH, TT và DL ban hành Kế hoạch số 819/KH-SVHTTDL ngày 22/6/2016 về việc mở các lớp dạy bơi và kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em tỉnh Long An giai đoạn 2016 -2020 và triển khai đến các huyện, thị xã, thành phố thực hiện. Từ năm 2016 đến 2020, Sở VH, TT và DL đã phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 20 lớp dạy bơi và kỷ năng phòng, chống đuối nước cho trên 1000 em học sinh ở các huyện vùng sâu, vùng xa, vùng sông nước của tỉnh. Bên cạnh đó, còn phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép các nội dung về phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, chương trình bơi an toàn, phòng, chống đuối nước trẻ em trong công tác gia đình và trong việc xây dựng gia đình văn hóa.

b) Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong trường học

Kết quả dạy và học chính khóa chương trình giáo dục thể chất (GDTC): 100% các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh thực hiện tốt chương trình GDTC, các cơ sở giáo dục trong tỉnh triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức; đổi mới phương pháp GDTC, hình thức tổ chức dạy học và đổi mới kiểm tra đánh giá theo hướng dạy học tích cực, hướng vào hoạt động học của học sinh, góp phần phát triển năng lực cho học sinh, tạo sự hứng thú, yêu thích cho học sinh khi tham gia giờ học thể dục; đổi mới hình thức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn tại trường và cụm trường nhằm bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực sư phạm cho giáo viên, giúp giáo viên chủ động lựa chọn nội dung, hình thức và phương pháp dạy học phù hợp với từng đối tượng học sinh của lớp/trường mình; các cơ sở giáo dục đã nghiên cứu xây dựng kế hoạch dạy học GDTC phù hợp với điều kiện thực tế của trường và địa phương, đảm bảo tính khoa học của bộ môn, đúng thời lượng và thực hiện qui chế chuyên môn đúng qui định.

Việc xây dựng hệ thống trường, lớp năng khiếu thể thao, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài thể thao cho tỉnh và quốc gia: Từ năm 1984, UBND tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 05/6/1984 về việc thành lập Trường Nghiệp vụ TDTT Long An (nay là Trường TDTT ) trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, với quy mô phát triển của nhà trường đến nay vẫn phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, vì vậy Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) không tham mưu đề xuất UBND tỉnh thành lập thêm trường, lớp năng khiếu TDTT trong giáo dục phổ thông trực thuộc Sở GD và ĐT; Để phát triển năng khiếu học sinh, Sở GD và ĐT tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng các loại hình bồi dưỡng, phát triển học sinh, sinh viên năng khiếu và tài năng. Qua đó xây dựng chương trình giảng dạy (huấn luyện) đội năng khiếu từng môn của trường, lên kế hoạch bồi dưỡng ngoại khóa từ 2-3 buổi/tuần, lấy bồi dưỡng tại trường là giải pháp chủ đạo, thi đấu giao lưu giữa các trường, cơ quan ban ngành trong địa phương, tham gia các giải thể thao do ngành, cấp trên tổ chức.

Kết quả hoạt động thể thao ngoại khóa: Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trường học hàng năm và chỉ đạo các cơ sở giáo dục trong tỉnh tổ chức Hội khỏe Phù Đổng (HKPĐ) cấp trường, huyện theo định kỳ, đây cũng là cơ sở để các trường tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa kết hợp với việc thực hiện giảng dạy nội khóa, đồng thời Sở Giáo dục và Đào tạo cũng triển khai các hoạt động thể thao học sinh cấp tỉnh hàng năm trong chương trình HKPĐ tỉnh; Điền kinh, Bơi lội, Đẩy gậy, Bóng đá tiểu học, THCS, THPT đây là điều kiện thúc đẩy các trường tổ chức hoạt động thể thao ngoại khóa ở trường, địa phương để tuyển chọn học sinh tham gia cấp tỉnh. Ngoài các hoạt động thể thao ngoại khóa trong chương trình HKPĐ cấp tỉnh, toàn quốc còn có các hoạt động thể thao trường học khác: Hưởng ứng cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, nhà trường các cấp cần tận dụng tối đa điều kiện hiện có của nhà trường để duy trì tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ thường xuyên, hàng ngày, đảm bảo 100% học sinh trong toàn trường tham gia tập thể dục giữa giờ; tiếp tục triển khai lồng ghép hiệu quả việc tổ chức dạy võ cổ truyền trong nhà trường.Tiếp tục duy trì và phát triển các loại hình câu lạc bộ thể thao trong nhà trường và các cơ sở giáo dục trong tỉnh nhằm tạo điều kiện cho học sinh được tham gia luyện tập và thi đấu phát triển thể lực, hạn chế các tệ nạn trong trường học, số lượng CLB thể thao trường học hiện nay chiếm tỉ lệ 17%.

Công tác tổ chức HKPĐ các cấp được triển khai thực hiện tốt, Sở GD và ĐT  đã duy trì ổn định các hoạt động thi đấu thể thao học sinh trong nhiều năm qua nhằm xác định thời điểm để học sinh nỗ lực rèn luyện và phát huy tài năng, đây là điều kiện để phát triển hệ thống thi đấu TDTT, HKPĐ cấp trường, huyện thường xuyên và cũng là cơ hội phát hiện, tuyển chọn tài năng thể thao cho tỉnh.

Công tác phổ cập dạy và học bơi đối với học sinh phổ thông và mầm non: Để chủ động trong công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh và sinh viên trên địa bàn tỉnh, Sở GD và ĐT ban hành các văn bản chỉ đạo đến Phòng GD và ĐT các huyện, thị xã, thành phố; Hiệu trưởng các trường phổ thông trực thuộc Sở GD và ĐT tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác phòng, tránh tai nạn đuối cho trẻ em, học sinh, sinh viên thuộc đơn vị mình quản lý; mỗi nhà trường tích cực tuyên truyền về tác hại của các vụ tai nạn đuối nước gần đây và biện pháp phòng, tránh để củng cố, nâng cao nhận thức cho học sinh, sinh viên; giao nhiệm vụ cho giáo viên hàng ngày dành 3-5 phút các tiết học cuối trước khi tan trường để nhắc nhở, khuyến cáo các em trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian nghỉ ở nhà tuyệt đối không được chơi, đùa gần ao, hồ, sông ngòi, kênh, rạch, ... nơi tiềm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước, không tự ý hoặc rủ nhau đi tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng; nhà trường phối hợp với gia đình, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể liên quan triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho trẻ em, học sinh, sinh viên trong điều kiện thời tiết bất thường, thiên tai, mưa, bảo, lũ lụt ..; khuyến khích nhà trường, các cơ sở giáo dục trong tỉnh đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư bể bơi trong trường học, tổ chức dạy bơi kết hợp dạy kỹ năng an toàn khi dạy bơi cho học sinh sinh viên trong và ngoài nhà trường bằng các hình thức phù hợp và có chính sách hỗ trợ, khuyến khích, tạo động lực thu hút học sinh sinh viên tích cực tham gia phòng, tránh đuối nước; tổ chức lồng ghép nội dung giáo dục ý thức, kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, tránh tai nạn đuối nước trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, trong các giờ học thể dục; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ GDTC, hoạt động thể thao trường học và đặc biệt là công tác phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, học sinh và sinh viên.

Công tác quy hoạch cơ sở GD và ĐT có cơ sở vật chất đáp ứng hoạt động TDTT trường học theo quy chuẩn quốc gia: Thông qua các dự án trường đạt chuẩn quốc gia, trường học tiên tiến - hiện đại, trường chất lượng cao và nhiều dự án liên quan …, nhiều trường ở các địa phương trong tỉnh được trang cấp đủ thiết bị dụng cụ TDTT phục vụ dạy học và hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh. Tuy nhiên số trường được trang cấp đủ thiết bị, dụng cụ TDTT theo quy chuẩn quốc gia phục vụ giáo dục thể chất chỉ đạt khoảng 10% so với tổng số trường trên địa bàn toàn tỉnh, đa số các trường đều thiếu sân học thể dục và hoạt động thể thao nên ảnh hưởng rất nhiều đến công tác giáo dục thể chất và thể thao học đường.  

Xây dựng kế hoạch phối hợp hàng năm giữa Sở VH, TT và DL với Sở GD và ĐT tổ chức các hoạt động thể thao như HKPĐ cấp tỉnh, Hội thao Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng, chống đuối nước,…; phối hợp tuyển chọn, tập huấn và thành lập đội tuyển học sinh các môn tham dự HKPĐ toàn quốc theo định kỳ của Bộ GD và ĐT.  Mở nhiều lớp tập huấn cho giáo viên thể dục trong tỉnh, trong 3 năm gần đây có 664 giáo viên thể dục các cấp được Sở VH, TT và DL cấp Giấy Chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn phương pháp dạy bơi và kỹ năng cứu đuối, ngoài ra Sở GD và ĐT còn cử nhiều giáo viên tham dự đủ các lớp tập huấn do Tổng cục Thể dục thể thao phối hợp với Bộ GD và ĐT tổ chức hàng năm; Kết quả tổ chức các lớp tập huấn cấp tỉnh: Năm 2017-2018: 241; năm 2018-2019 là 186 giáo viên và năm 2019-2020: 237 giáo viên được cấp giấy chứng nhận.

c) Kêt quả phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang

* Kết quả phát triển TDTT trong quân đội nhân dân

-  Các phong trào hoạt động TDTT, rèn luyện thể lực trong lực lượng vũ trang tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên và kịp thời của Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào hoạt động TDTT, rèn luyện thể lực tại các cơ quan, địa phương, đơn vị.                            

- Hàng năm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Sở VH, TT và DL xây dựng kế hoạch đẩy mạnh phong trào hoạt động TDTT cho cán bộ, chiến sĩ. Hệ thống tổ chức, biên chế đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách TDTT ở đơn vị, trình độ khả năng đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ; công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Bộ Chỉ huy Quân tỉnh bố trí 01 trợ lý Tác huấn - Ban tác huấn, Phòng Tham mưu phụ trach công tác TDTT có nhiệm vụ tham mưu cho Bộ Chỉ huy tổ chức hoạt động TDTT đúng theo hướng dẫn, chỉ thị cấp trên, hiện có 16 cán bộ chuyên trách ở các cấp (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 01; Ban Chỉ huy Quân sự các huyện, thị xã, thành phố, eBB738: 15). Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục nghiên cứu mô hình hoạt động CLB Võ thuật của các tỉnh, để tham mưu cho UBND tỉnh tổ chức thành lập CLB Võ thuật đúng theo chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu và hướng dẫn của cơ quan quân khu. Công tác tổ chức kiểm tra, đánh giá tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong lực lượng vũ trang tỉnh được thực hiện đúng theo Thông tư liên tịch số 22/2009/TTLT-BQP-BVHTTDL ngày 22/6/2009 giữa Bộ Quốc phòng với Bộ VH, TT và DL về tiêu chuẩn rèn luyện thể lực trong quân đội, tỷ lệ đạt yêu cầu, khá, giỏi hàng năm đều tăng, kết quả: Quân số tham gia rèn luyện thường xuyên, đạt chỉ tiêu đề ra. Tử năm 2013 -2020 kết quả kiểm tra theo tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đạt yêu cầu đề ra (mục tiêu là 85,8% cán bộ, chiến sĩ được kiểm tra thể lực theo tiêu chuẩn hàng năm đạt mục tiêu đề ra).

- Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia Hội thao cấp Quân khu với kết quả cụ thể sau: Năm 2013: Đạt hạng nhất toàn đoàn. Năm 2014: Đạt hạng 1/9 đoàn tham gia hội thao. Năm 2015: Đạt hạng 3/13 đoàn tham gia thi đấu võ chiến đấu tay không, tham gia hội thi bóng đá, bóng chuyền, quần vợt chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng vũ trang Quân khu 7 đạt giải nhì môn bóng đá. Năm 2016: Đạt hạng 7/22 đoàn tham gia thi đấu võ chiến đấu tay không. Năm 2017: Đạt hạng 4/12 đoàn tham gia hội thao TDTT lực lượng vũ trang Quân khu…

* Kết quả phát triển TDTT trong lực lượng công an nhân dân

- Công tác triển khai thực hiện Quy hoạch đã được Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện đến từng cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh, luôn quan tâm chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, chiến sĩ tham gia các hoạt động TDTT cũng như phong trào rèn luyện thể lực trong lực lượng Công an tỉnh. Công tác phối hợp giữa Công an tỉnh với Sở VH, TT và DL luôn được duy trì, Sở VH, TT và  DL thường xuyên hỗ trợ về cơ sở vật chất, chuyên môn cho việc rèn luyện thể lực cho lực lượng công an tỉnh. Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh, tích cực hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" với phương châm mỗi cán bộ, chiến sĩ phải tham gia rèn luyện ít nhất 01 môn thể thao hoặc một hình thức rèn luyện thể lực để nâng cao sức khỏe đap ứng nhu cầu công tác, chiến đấu.Công an các đơn vị, địa phương đều duy trì tốt phong trào thể dục buổi sáng, một số đơn vị phối hợp tốt với cơ quan chuyên môn ở địa phương (Phòng VH và TT, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh,...) hướng dẫn chuyên môn và hỗ trợ về cơ sở vật chất, chuyên môn giúp cán bộ, chiến sĩ rèn luyện thể lực đạt kết quả tốt, từ đó thúc đẩy phong trào TDTT ngày càng nâng cao về chất lượng cũng như trình độ chuyên môn, tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực hàng năm đều tăng lên. Kết quả hàng năm các đơn vị, địa phương đều đạt tỷ lệ 100% đơn vị Công an khỏe.

- Hàng năm, Công an tỉnh đều tổ chức Hội thao, các giải thi đấu thể thao vào các dịp Mừng Đảng, mừng Xuân; Kỷ niệm ngày thành lập các lực lượng trong CAND. Kỷ niệm các ngày Lễ lớn, Ngày thành lập CAND Việt Nam với các môn thể thao như: Bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, quần vợt, cờ tướng và các môn thể thao ứng dụng như: Chạy vũ trang - việt dã, chiến sĩ công an khỏe, bắn súng quân dụng. Thành lập các đội tuyển thể thao tham  thi đấu các giải, hội thao Bộ Công an, Sở VH, TT và DL và các ngành tổ chức, kết quả cụ thể:

+ Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ VII năm 2015 đạt 01 HCĐ nội dung đơn nữ môn cầu lông.

+ Đại hội khỏe "Vì an ninh Tổ quốc" lần thứ VIII năm 2020, Công an tỉnh Long An tham gia thi đấu 08 môn gồm: Bóng đá nam 7 người, cầu lông, cờ tướng, chạy vũ trang, quần vợt, bắn súng quân dụng theo luật thể thao, chiến sĩ khỏe và thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Kết quả: Đạt đạt 01 HCĐ nội dung đôi nữ môn cầu lông, giải 3 nội dung đội hình chạy 100m vượt chướng ngại vật môn thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Tổ chức thành công vòng loại môn bóng đá nam 7 người trong khuôn khổ Đại hội khỏe lần thứ VIII Cụm thi đua số 8 - Bộ Công an và Công an Thành phồ Hồ Chí Minh được các tỉnh, thành và Bộ Công an đánh giá cao.

+ Tham gia các giải thể thao do Sở VH, TT và DL tổ chức đạt 02HCV, 01HCB, 03 HCĐ tại Giải Câu lông trung cao tuổi tỉnh Long An năm 2017; 01 HCB, 01 HCĐ tại đại hội TDTT tỉnh Long An lần thứ VIII  năm 2018

3. Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp

Trong những năm qua Thể thao Long An đã đầu tư trọng điểm phát triển 07 môn thể thao thành tích cao cho cả 03 tuyến năng khiếu, trẻ và tuyển gồm các môn: Bóng đá, bóng chuyền nam và nữ, điền kinh, bơi lội, bóng bàn, cờ vua và vật, Hiện, Long An đang triển khai thực Đề án Phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Long An đến năm 2026 (giai đoạn 2020 - 2022), trong đó sẽ tiến hành thành lập một số môn thể thao mới: Đua thuyền, bắn cung, cử tạ, bi sắt,…Năm 2020 đãgửi các vận động viên cho Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ đào tạo 02 môn Đua thuyền và Bắn cung. Hàng năm đã tuyển chọn các vận động viên trẻ có tiềm năng và tố chất phát triển tốt gửi Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Huấn luyện Thể thao Quốc gia Cần Thơ để tập luyện nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, cũng như điều kiện tập luyện chuyên nghiệp và cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, khoa học hơn cho các môn như: Điền kinh, bơi lội, vật.

Mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, cập nhật kiến thức huấn luyện thể thao hiện đại cho đội ngũ cán bộ quản lý, huấn luyện luyện viên, giáo viên, trọng tài TDTT. Đồng thời hàng năm đều cử huấn luyện viên, trọng tài tham dự các lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ do Tổng cục TDTT hoặc các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia tổ chức.

Đổi mới và hoàn thiện hệ thống tuyển chọn, đào tạo tài năng thể thao, gắn kết đào tạo các tuyến, các lớp kế cận; phát triển thể thao thành tích cao, thể thao chuyên nghiệp theo hướng khoa học, tiên tiến, bền vững, phù hợp với đặc điểm thể chất con người Long An; ứng dụng những tiến bộ khoa và công nghệ trong quản lý, nghiên cứu khoa học, chữa trị phục hồi chức năng và đảm bảo dinh dưỡng cho vân động viên.

4. Nhân lực trực tiếp làm việc trong lĩnh vực TDTT: Tính tới thời điểm hiện tại nhân lực làm việc trong lĩnh vực TDTT toàn tỉnh có: 308 người, trong đó cấp tỉnh: 45 người, cấp huyện: 75 người, cấp xã: 188 người

5. Thành tích thi đấu quốc tế: Trong những năm qua, thành tích thể thao Long An từng bước được nâng cao, tiến bộ rõ nét và đã đạt được những kết quả nhất định tại các giải quốc tế như sau: Năm 2019 đạt 01 Huy chương vàng tại SEAGames môn bơi vượt biển của vận động viên Trần Tấn Triệu, 03 Huy chương vàng Bóng chuyền nữ và 01 Huy chương đồng môn ném lao nam. Ngoài ra trong những năm qua, thể thao Long An đã cùng với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia tham gia các giải thể thao nhóm tuổi trẻ khu vực Đông Nam Á và đạt nhiều kết quả khả quan cho thể thao thành tích cao tỉnh nhà. Số vận động đạt đẳng cấp quốc gia: Kiện tướng là 194vận động viên, Cấp I là 369 vận động viên.

6. Kết quả thực hiện Quy hoạch hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT:

Việc triển khai quy hoạch, bố trí đất và xây dựng công trình TDTT phục vụ hoạt động TDTT cụ thể như sau: Theo quy hoạch sử dụng đất dành cho cơ sở, công trình TDTT của tỉnh Long An đến năm 2020 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3395/QĐ-UBND là 510 ha, trong đó quy hoạch sử dụng đất cho các cơ sở TDTT cấp tỉnh: Khu Liên hợp thể thao (15ha), Trường TDTT (10ha); mỗi huyện 01 sân vận động với diện tích từ 02 -05ha; riêng các huyện: Bến Lức, Cần Giuộc, Cần Đước và thị xã Kiến Tường, mỗi địa phương 01 sân vận động đạt tiêu chuẩn quốc gia với diện tích từ 05 - 07 ha; 01 hồ bơi và nhà tập luyện TDTT sức chứa 500 chỗ ngồi.

Hiện trạng toàn tỉnh có hơn 1680 công trình TDTT, cơ sở, sân bãi, tụ điểm tập luyện các môn thể thao do cấp huyện và cơ sở quản lý gồm: 319 sân bóng đá (24 sân 11 người), 253 sân bóng chuyền, 18 sân bóng rổ, 247 sân cầu lông và đá cầu, 64 sân quần vợt, 42 hồ bơi (21 cố định), 29 phòng tập thể dục thẩm mỹ và thể hình, 03 nhà tập luyện thể thao,..Các công trình TDTT cấp tỉnh do Sở VH, TT và DL quản lý gồm: Sân vận động, Nhà thi đấu đa năng, 01 nhà tập luyện thể thao, 01 hồ bơi 50 mét, 02 sân quần vợt, 02 sân tập bóng đá và một số dụng cụ tập luyện TDTT ngoài trời được lắp đặt tại các công viên, nơi công cộng ở các huyện, thị xã, thành phố; các công trình TDTT ở trường học và các đơn vị lực lượng vũ trang do ngành Giáo dục và Đào tạo, Quân đội và Công an quản lý. Các công trình này đã khai thác phục vụ cho công tác đào tạo lực lượng vận động viên và nhu cầu tập luyện thể thao của nhân dân đạt hiệu quả cao. Các công trình TDTT còn lại do tư nhân đầu tư và khai thác. Hiện tỉnh đang lập quy hoạch và kêu gọi đầu tư dự án Khu liên hợp Văn hóa Thể Thao tại xã Lợi Bình Nhơn với quy mô là 56.5 ha, trong đó các cơ sở phục vụ tập luyện và thi đấu thể thao là 20 ha, với các hạng mục: Sân vận động (10ha), Nhà thi đấu đa năng (02 ha); Hồ bơi có mái che, khán đài 3000 chỗ ngồi; sân quần vợt (01 ha) 02 Sân bóng đá phụ (04 ha); Nhà tập bóng chuyền (01ha); Nhà tập các môn: Võ, Bóng bàn và Cầu lông, Bóng rổ… (02 ha); khu dịch vụ, giải trí (02 ha) và Trụ sở Trung tâm Huân luyện và thi đấu thể thao với các phòng chức năng phục vụ cho công tác huấn luyện và thi đấu thể thao 07 ha).

Kết hợp với chương trình xây dựng nông thôn mới các hệ thống thiết chế về TDTT quần chúng ở các địa phương được tăng cường, xây dựng mới, hiện có137/188 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Học tập cộng đồng được đầu tư xây dựng bằng nguồn ngân sách tỉnh và nguồn vốn đối ứng của các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng các Trung tâm với quy mô đạt chuẩn theo quy định, trong đó có 57/188 Trung tâm hoạt động thường xuyên, hiệu quả chiếm tỷ lệ 30%  đây là những Trung tâm có vị trí độc lập nằm ngoài khuôn viên UBND xã, được tổ chức hoạt động hàng ngày như: CLB dưỡng sinh, võ thuật, Đờn ca tài tử, các lớp năng khiếu cho thanh thiếu nhi,...Hệ thống thiết chế Nhà Văn hóa - Khu Thể thao ấp (khu phố) được các cấp, các ngành quan tâm xây dựng mới hoặc cải tạo, tận dụng cơ sở cũ để đưa vào sử dụng theo chủ trương của UBND tỉnh về việc tận dụng cơ sở vật chất tổ chức sinh hoạt văn hóa, thể thao tại ấp, khu phố để giải quyết khó khăn về đất đai, kinh phí xây dựng thiết chế văn hóa - thể thao cho cơ sở, chủ trương này đã được các ngành, các cấp và các địa phương trong tỉnh đồng tình hưởng ứng  đã phát huy hiệu quả bước đầu và đạt được những kết quả nhất định, hiện toàn tỉnh có 980/1036 ấp (khu phố) có Nhà Văn hóa đạt tỷ lệ 94,6%, trong đó 401 nhà kiên cố được xây dựng mới hoặc cải tạo cơ sở củ và 579 nhà bán kiên cố và sử dụng Đình, Miếu, cơ sở thờ tự và mượn nhà dân. Các thiết chế này càng ngày được củng cố và phát triển, bảo đảm nhu cầu tập luyện TDTT cho mọi người ngày càng tăng lên.

Thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xã hội hóa lĩnh vực TDTT trên địa bàn tỉnh thời gian qua luôn được quan tâm, chúng trọng nhằm phát triển phong trào TDTT quần chúng, tỉnh đã ban hành nhiều Nghị quyết và Quyết định quy định về chính sách khuyến khích và các danh mục kêu gọi xã hội hóa trên các lĩnh vực trong đó có TDTT,  đã huy động được nhiều thành phần xã hội tham gia xây dựng các cơ sở thể thao đều khắp trên địa bàn, góp phần phục vụ tốt hơn nhu cầu luyện tập TDTT của Nhân dân. Cụ thể như: Đầu tư xây dựng các công trình TDTT, sân bãi, cơ sở vật chất, mua sắm dụng cụ tập luyện, tài trợ cho công tác tổ chức các giải thi đấu chào mừng các ngày lễ lớn và các sự kiện trọng đại của đất nước trong năm hoặc tài trợ cho việc tập luyện, thi đấu của đội tuyển thể thao các cấp.

Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 05doanh nghiệp kinh doanh hoạt động TDTT doanh nghiệp tư nhân Mickey (Bến Lức), doanh nghiệp tư nhân Anh Đào Vĩnh Hưng), doanh nghiệp tư nhân Mỹ Đình, Nam Cường, Biển Đông, (thành phố Tân An)thực hiện dự án theo hình thức xã hội hóa. Riêng các doanh nghiệp và các hộ gia đình không thực hiện theo chính sách xã hội hóa nhưng vẫn đầu tư kinh phí xây dựng các cơ sở kinh doanh hoạt động TDTT: Hồ bơi, sân bóng đá mini cỏ nhân tạo, quần vợt, phòng tập thể dục thể hình, phòng tập thể dục thẩm mỹ, Yoga, Bi a và các nhà tập luyện TDTT,  phục vụ nhu cầu tập luyện TDTT của mọi người. Hiện nay, tỉnh đang kêu gọi đầu tư cho dự án Khu liên hợp văn hóa thể thao tỉnh  và Khu liên hợp TDTT phía Bắc của huyện Thủ Thừa, xã hội hóa các môn thể thao thành tích cao của tỉnh: Bóng chuyền nữ, bóng đá nam,…vẫn được tiếp tục duy trì và ngày càng phát huy hiệu quả cao trong thời gian qua.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Đánh giá chung về kết quả đạt được

Sau gần 10 năm triển khai thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt "Quy hoạch phát triển TDTT Việt Nam và hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật TDTT đến năm 2020" trên địa bàn tỉnh Long An đã được lãnh đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chức năng tham mưu, triển khai thực hiện Quy hoạch đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ. Điều đó, được thể hiện trên các mặt: Về phát triển TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao, giáo dục thể chất và hoạt động TDTT trường học, TDTT trong lực lượng vũ trang ở địa phương, đơn vị tiếp tục được phát triển rộng trên địa bàn với nhiều hình thức phong phu, đa dạng, chất lượng phong trào từng bước được nâng lên.

Các hoạt động TDTT của tỉnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn, nhất là kinh phí hoạt động, cơ sở vật chất còn thiếu, nhu cầu tập luyện các môn TDTT của nhân dân ngày càng tăng lên, đòi hỏi phải liên tục đầu tư sửa chữa, nâng cấp mới có thể đáp ứng phần nào cho tập luyện. Nhưng với tinh thần trách nhiệm tích cực và đoàn kết của cán bộ, công chức, viên chức của ngành TDTT, đã khắc phục mọi khó khăn phấn đấu hoàn thành và vượt chỉ tiêu cấp trên giao. Luôn luôn đổi mới và cải tiến phương pháp làm việc, đã đem lại nhiều thành tích đáng kể cho phong trào TDTT của tỉnh.

Cơ sở vật chất, kỹ thuật cho TDTT được quan tâm đầu tư từ tỉnh đến cơ sở; nhiều công trình thể thao được đầu tư xây dựng nên rất thuận lợi trong tổ chức thi đấu và đào tạo tài năng thể thao. Việc đăng cai tổ chức nhiều giải thể thao cấp khu vực và toàn quốc, hội thể thao của các sở, ngành, đoàn thể tỉnh đã phục vụ tốt nhu cầu tinh thần của nhân dân dân trong tỉnh và góp phần nâng cao chất lượng đào tạo vận động viên.

2. Hạn chế, tồn tại.

Phong trào TDTT quần chúng phát triển mạnh nhưng chưa đều, chất lượng chưa cao, còn thiếu các phương tiện tập luyện và thiếu cán bộ, hướng dẫn viên TDTT, chưa chú trọng xây dựng và quản lý hệ thống các đơn vị cơ sở, các CLB TDTT quần chúng ở cơ sở.

Công tác giáo dục thể chất trong trường học và các hoạt động thể thao ngoại khóa của học sinh, sinh viên ở một vài địa phương chưa được chú trọng, trang thiết bị, sân bãi, dụng cụ phục vụ cho nhu cầu tập luyện, thi đấu và vui chơi giải trí của học sinh, sinh viên còn thiếu, do đó chưa đáp ứng yêu cầu duy trì và nâng cao sức khỏe cho học sinh.

Kinh phí đầu tư hàng năm cho thể thao thành tích cao chưa đúng mức, từ đó tập trung lực lượng vận động viên rất ít, không có điều kiện tập huấn, thi đấu cọ xát ngoài tỉnh đã ảnh hưởng đến thành tích thể thao của tỉnh; 

Cơ sở vật chất, sân bãi trang thiết bị tập luyện cũ kỹ, xuống cấp,chưa có phòng hồi phục và chăm sóc sức khỏe cho vận động viên nên còn hạn chế đến việc tập luyện nâng cao thành tích và tổ chức các hoạt động thể thao;các cơ sở vật chất trang thiết bị để bổ trợ chuyên môn hóa sâu của từng môn không có, nên thành tích thể thao của tỉnh còn rất khiêm tốn so với khu vực và toàn quốc.

Công tác xã hội hóa TDTT còn gặp một số khó khăn, vướng mắc, do khủng hoảng kinh tế và tình hình dịch bệnh diễn ra hiện nay và thời gian qua nên ảnh hưởng rất lớn đến việc thu hút được nhiều nguồn lực tham gia đầu tư cho TDTT.

3. Nguyên nhân chủ yếu

Việc nhận thức của một bộ phận cán bộ về vai trò của công tác phát triển TDTT quần chúng ở cơ sở chưa thật sự đúng và đầy đủ. Việc tuyên truyền, hướng dẫn, vận động Nhân dân tham gia vào các hoạt động TDTT còn mang tính hình thức, thiếu gắn bó với thực tiễn đời sống và phong tục, tập quán của địa phương, việc tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất TDTT cho trường học chưa cao.

Nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước và cộng đồng xã hội đầu tư cho phát triển TDTT còn thấp, cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị TDTT còn thiếu, chưa chú trọng đầu tư cho khoa học công nghệ và y học thể thao. Chính sách khuyến khích xã hội hóa TDTT chưa thông thoáng và còn nhiều vướng mắc về thủ tục pháp lý nên việc thu hút các nguồn lực trong xã hội để phát triển TDTT chưa cao.

Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đoàn thể tỉnh còn nhiều bất cập, nhất là trong xây dựng kế hoạch đầu tư xây dựng, quy hoạch đất đai, địa điểm để xây dựng sân bãi tập luyện TDTT cho địa phương cũng như việc hướng dẫn thực hiện các chế độ, chính sách cho cán bộ phụ trách và trợ cấp cho cộng tác viên TDTT.

Cơ sở vật chất xuống cấp, kinh phí đầu tư hàng năm cho thể thao thành tích cao còn thấp từ đó tập trung lực lượng vận động viên không nhiều, không có điều kiện tập huấn, thi đấu cọ xát nước ngoài.

4. Những bài học kinh nghiêm

Sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND và sự chỉ đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đối với công tác TDTT ở cơ sở là nhân tố góp phần sự thành công trong việc triển khai thực hiện Quy hoạch.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Quy hoạch trên địa bàn tỉnh, thông qua công tác tổng kết hàng năm, phát huy những mặt làm tốt và rút kinh nghiệm những mặt còn thiếu sót.

Chú trọng phát triển phong trào TDTT quần chúng nhất là các khu đô thị mới, những xã còn nhiều khó khăn, thiếu điều kiện cơ sở vật chất tập luyện TDTT cho nhân dân và người lao động.

Tập trung đầu tư có trọng điểm cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện thể thao; ưu tiên dành quỹ dất và xây dựng các công trình văn hóa, thể thao cấp cơ sở. Trước mắt, quan tâm đến cơ sở vật chất trường học, để mỗi trường học đều có sân chơi, bãi tập cho học sinh tập luyện; kết hợp Trung tâm Văn hóa -  Thể thao và Học tập cộng đồngxã, phường, thị trấn với trường học, được dùng chung cho học sinh và nhân dân địa phương./.

Sở VH, TT và DL


Lượt người xem:   282
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ * Email: thanhthanh@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​