Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 260117
Thông báo
THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
Thứ 3, Ngày 12/01/2021, 08:00

Căn cứ Luật Đấu giá tài ngày 17/11/2016; Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Nghị định số 62/2017/NĐ-CP ngày 16/5/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật đấu giá tài sản;
Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Căn cứ Quyết định số 4503/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định về việc bán, thanh lý xe ô tô của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các đơn vị trực thuộc đang quản lý, sử dụng;
Căn cứ các Biên bản họp số 08 /BB-SVHTTDL ngày 05/01/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc xác định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản xe ô tô.
 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản như sau:

  1. Tên đơn vị có tài sản đấu giá

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, địa chỉ: số 3 đường Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.3822631.

  1. Tên tài sản
  2. Xe ô tô đang lưu hành (06 xe)

2.1.1.Xe ô tô 05 chỗ biển số 62P-0027, Văn phòng sở quản lý;
2.1.2. Xe ô tô 05 chỗ biển số 62P-0383, Bảo tàng- Thư viện tỉnh quản lý;
2.1.3. Xe ô tô 05 chỗ biển số 62A-01.63,Trường Thể dục thể thao quản lý;
2.1.4. Xe ô tô 05 chỗ biển số 62P-0026, Trung tâm VH Nghệ thuật tỉnh quản lý;
2.1.5. Xe ô tô 05 chỗ biển số 62P-0037, Trung tâm VH Nghệ thuật tỉnh quản lý;
2.1.6. Xe ô tô 05 chỗ biển số 62P-00276, Trung tâm VH Nghệ thuật tỉnh quản lý;

  1. Xe ô tô không đăng ký lưu hành (02 xe)

2.2.1. Xe ô tô 16 chỗ biển số 62P-0397, Văn phòng sở quản lý;
2.2.2. Xe ô tô 25 chỗ biển số 62P-0506 do Trung tâm VH Nghệ thuật tỉnh quản lý.
3. Giá khởi điểm của các tài sản đấu giá

Số TTTÀI SẢN BÁNGIÁ KHỞI ĐIỂM (đồng)
IBán xe đang lưu hành 
101 (một) xe ô tô 05 chỗ ngồi hiệu HONDA, biển số 62P-0027, số loại: ACCORD, số máy: F22B2-3112856, số khung: 1HGCD5530TA059163, năm sản xuất: 1995, nước sản xuất: Mỹ. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 355.120.000 đồng, giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 142.000.445 đồng. 78.000.000
201 (một) xe ô tô 05 chỗ hiệu TOYOTA, biển số 62P-0383, số loại: AE111, số máy: 4A-H771321, số khung: AE1119567093, năm sản xuất: 2000, nước sản xuất: Nhật Bản. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 388.703.000 đồng. Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 0 đồng. 84.000.000
301 (một) xe ô tô 05 chỗ ngồi hiệu HONDA, biển số 62A-001.63, số loại: ACCORD-CD4, số máy: F20B23005820, số khung: JHMCD45400C206143, năm sản xuất: 1996, nước sản xuất: Nhật Bản. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 136.579.000 đồng. Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 69.191.000 đồng. 78.000.000
401 (một) xe ô tô 05 chỗ hiệu NISSAN, biển số 62P-0026, số loại: BEAB13, số máy: GA16-543704B, số khung: BEAB13510679, năm sản xuất: 1992, nước sản xuất: Nhật Bản. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 10.700.000 đồng. Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 0 đồng.  
48.000.000
501 (một) xe ô tô 04 chỗ hiệu TOYOTA, biển số 62P-0037, số loại: LX70, số máy: 2Y0232887, số khung: LX700003723, năm sản xuất: 1985, nước sản xuất: Nhật Bản. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 205.873.000 đồng. Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 0 đồng.  
40.000.000
601 (một) xe ô tô 05 chỗ hiệu TOYOTA, biển số 62P-0276, số loại: COROLLA, số máy: 4AM082915, số khung: AE1110020962, năm sản xuất: 1998, nước sản xuất: Việt Nam. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 205.873.000 đồng. Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 0 đồng.  
96.000.000
IIThanh lý không đăng ký lưu hành 
101 (một) xe ô tô 16 chỗ hiệu TOYOTA, biển số 62P-0397, số loại: RZH114, số máy: 1RZ-2403705, số khung: RZH1149006410, năm sản xuất. 2000, nước sản xuất: Việt Nam. Niên hạn sử dụng:2020. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 377.899.000 đồng. Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 0 đồng. 17.100.000
201 (một) xe ô tô 25 chỗ hiệu KIA, biển số 62P-0506, số loại: COMBI, số máy: D4ALY092373, số khung: KN2FAD3B21C400215, năm sản xuất: 2000, nước sản xuất: Hàn Quốc. Niên hạn sử dụng: 2020. Nguyên giá theo sổ sách kế toán: 496.416.000 đồng. Giá trị còn lại theo sổ sách kế toán: 0 đồng. 35.800.000

4. Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản:
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo các tiêu chí quy định tại khoản 4 Điều 56 Luật Đấu giá tài sản như sau:
- Có cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;
- Có phương án đấu giá khả thi, hiệu quả nhất; 
- Có năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản từ 03 năm trở lên tính đến thời điểm nộp hồ sơ đăng ký;
- Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá phù hợp với các quy định tại Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Có tên trong danh sách các tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố còn hoạt động đến tính thời điểm hiện tại;
- Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định như: tổ chức đấu giá có quy chế đấu giá áp dụng hình thức đấu giá phù hợp theo hướng dẫn tại Công văn số 603/BTTP-ĐGTS ngày 28/6/2018 của Cục Bổ trợ tư pháp-Bộ Tư pháp.
5. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:
Tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Long An có đủ điều kiện nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá trực tiếp tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An trong các ngày làm việc từ ngày 11/01/2021 đến ngày 15/01/2021 (trong giờ hành chính: sáng từ 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút), gặp bà Phan Thị Tha, văn phòng sở, số điện thoại: 0272.3822631 hoặc gửi qua đường bưu điện.
6. Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký, thẩm định, phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
- Thời gian đánh giá hồ sơ đăng ký: từ ngày 18/01/2021 đến ngày 19/01/2021;
- Thời gian phê duyệt kết quả và thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: từ ngày 20/01/2019 đến ngày 22/01/2021.
7. Thông báo công khai về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
Nội dung thông báo này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đăng tải trên Trang Thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An; Cổng Thông tin điện tử tỉnh Long An và niêm yết tại trụ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An, địa chỉ: số 3 đường Võ Văn Tần, phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An; số điện thoại: 0272.3822631
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An trân trọng thông báo./.

45_TB-SVHTTDL_11-01-2021_TB chọn ĐV đấu giá.signed-1.pdf

Lượt người xem:   153
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​