Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 535871
Thông báo
Thứ 4, Ngày 13/10/2021, 16:00
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2021
13/10/2021


- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Văn phòng Sở công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 9 tháng như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT
Nội dungDự toán năm
2021
Ước thực
hiện 9 tháng
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 9 tháng) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
123456
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
I Số thu phí, lệ phí       100             9.50           9.50            8.97
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép       100             9.50           9.50            8.97
2.1Văn hóa         50             4.50           9.00            4.78
2.2Du lịch         20             1.00           5.00          10.13
2.3Thể dục thể thao         30             4.00         13.33        200.00
IIChi từ nguồn thu phí được để lại         90             8.55           9.50          20.10
1Chi sự nghiệp………………….    
2Chi quản lý hành chính         90             8.55           9.50          20.10
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          90             8.55           9.50          20.10
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước         10             0.95           9.50            1.50
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép         10             0.95           9.50            1.50
2.1Văn hóa           5             0.45           9.00            0.72
2.2Du lịch           2             0.10           5.00          10.13
2.3Thể dục thể thao           3             0.40         13.33        200.00
BDự toán chi ngân sách nhà nước    9,046           5,862         64.80          65.27
INguồn ngân sách trong nước    9,046           5,862         64.80          65.27
1Chi quản lý hành chính    6,352           4,846         76.29          98.81
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     5,857           4,406         75.23          98.41
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        495              440         88.89        103.03
2Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề       150                50         33.33          98.05
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
2.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        150                50         33.33          98.05
3Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình        290                85         29.31          37.39
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        290                85         29.31          37.39
4Chi sự nghiệp du lịch         82                24         29.27          35.86
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          82  24         29.27          35.86
5Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      1,844              727         39.43          24.57
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     1,844  727         39.43          24.57
6Chi sự nghiệp thể dục thể thao       328                42         12.77          10.83
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        328                42         12.77          10.83
7Chi sự nghiệp khác ngân sách       337                88         26.11          22.76
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        337                88         26.11          22.76


Công khai dự toán quí III nam 2021.pdf

Sở VH, TT và DL Long An


Lượt người xem:   62
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang