Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 535859
Thông báo
Thứ 4, Ngày 12/01/2022, 16:00
THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2021
12/01/2022

- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.

Văn phòng Sở công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 12 tháng như sau:

Số
TT
Nội dungDự toán năm
2021
Ước thực
hiện 12 tháng
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 12 tháng) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
123456
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
I Số thu phí, lệ phí       100           14.00         14.00          12.21
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép       100           14.00         14.00          12.21
2.1Văn hóa         50             7.50         15.00            7.36
2.2Du lịch         20             2.50         12.50          23.04
2.3Thể dục thể thao         30             4.00         13.33        200.00
IIChi từ nguồn thu phí được để lại         90           12.60         14.00          29.62
1Chi sự nghiệp………………….    
2Chi quản lý hành chính         90           12.60         14.00          26.91
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          90           12.60         14.00          26.91
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước         10             1.40         14.00            2.06
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép         10             1.40         14.00            2.06
2.1Văn hóa           5             0.75         15.00            1.13
2.2Du lịch           2             0.25         12.50          23.04
2.3Thể dục thể thao           3             0.40         13.33        200.00
BDự toán chi ngân sách nhà nước    9,046           8,898         98.36          99.07
INguồn ngân sách trong nước    9,046           8,898         98.36          99.07
1Chi quản lý hành chính    6,352           6,214         97.82        126.70
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     5,857           5,722         97.69          95.65
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        495              492         99.37          92.66
2Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề       150                73         48.67          48.67
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
2.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        150                73         48.67          48.67
3Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình        290              280         96.66          64.20
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        290              280         96.66          64.20
4Chi sự nghiệp du lịch         82                71         86.59          78.89
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          82  71         86.59          78.89
5Chi sự nghiệp văn hóa thông tin      1,844           1,844         99.99          40.65
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     1,844  1,844         99.99          40.65
6Chi sự nghiệp thể dục thể thao       328              328       100.00          24.98
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        328              328       100.00          24.98
7Chi sự nghiệp khác ngân sách       337                88         26.11          17.74
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên    
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        337                88         26.11          17.74


Cong khai thuc hien du toan thu chi 12 thang nam 2021.jpg

Cong khai thuc hien du toan thu chi 12 thang nam 2021 (hinh 2).jpg

Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch


Lượt người xem:   34
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang