Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông báo

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 536002
Thông báo
Thứ 4, Ngày 05/10/2022, 11:00
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2022
05/10/2022

​Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28  tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

Văn phòng Sở công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng như sau:

ĐV tính: Triệu đồng

Số
TT
Nội dungDự toán năm
2022
Ước thực
hiện 9 tháng
Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) Ước thực hiện 9 tháng) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)
123456
ATổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí    
I Số thu phí, lệ phí         30            29.35         97.83        308.95
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép         30            29.35         97.83        308.95
2.1Văn hóa         10            19.70       197.00        437.78
2.2Du lịch         10              6.65         66.50        665.00
2.3Thể dục thể thao         10              3.00         30.00          75.00
IIChi từ nguồn thu phí được để lại         27            26.42         97.83        308.95
1Chi sự nghiệp    
2Chi quản lý hành chính         27            26.42         97.83        308.95
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ          27            26.42         97.83        308.95
bKinh phí không thực hiện chế độ tự chủ     
III Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước           3              2.94         97.83        308.95
1Lệ phí    
2Phí thẩm định giấy phép           3              2.94         97.83        308.95
2.1Văn hóa           1              1.97       197.00        437.78
2.2Du lịch           1              0.67         66.50        665.00
2.3Thể dục thể thao           1              0.30         30.00          75.00
BDự toán chi ngân sách nhà nước9,4395,540        58.69          94.50
INguồn ngân sách trong nước9,4395,540        58.69          94.50
1Chi quản lý hành chính6,4943,034        46.72          62.60
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ     6,340            2,970         46.84          67.41
1.2Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        153                 64         41.51          14.47
2Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề100                63         62.85        125.69
2.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
2.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        100                 63         62.85        125.69
3Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình 315              163         51.80        191.97
3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          -      
3.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        315               163         51.80        191.97
4Chi hoạt động kinh tế 90                52         57.79        216.71
4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên          -      
4.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên          90                 52         57.79        216.71
5Chi sự nghiệp văn hóa thông tin  1,9801,613        81.45        221.82
5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
5.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên     1,980 1613        81.45        221.82
6Chi sự nghiệp thể dục thể thao460              173         37.52        412.06
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        460               173         37.52        412.06
7CTMT NTM (00401)447443        99.10  
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        447 443        99.10  
8CTMT NTM (00405)2   
6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên         -      
6.2Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên            2    


Công khai thực hiện dự toán 9 tháng 2022_0001.pdf


Lượt người xem:   174
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​
Chung nhan Tin Nhiem Mang