Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 559483
Ý kiến chỉ đạo, điều hành
Thứ 4, Ngày 13/04/2022, 17:00
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TẬP TRUNG CẢI THIỆN, NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022
13/04/2022

Theo Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đạt 83.29 điểm, xếp vị trí thứ 8/19 sở, ngành tỉnh, tăng 3.39 điểm và tăng 1 bậc so với năm 2020. Kết quả trên cho thấy, thời gian qua, Sở VH, TT và DL có sự quan tâm lãnh đạo, điều hành, cũng như tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) trong việc tham gia thực hiện công tác CCHC, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi đánh giá, một vài tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Sở còn yếu và bị trừ điểm như công tác tuyên truyền CCHC chưa thực hiện một trong số các hình thức tổ chức cuộc thi, tọa đàm, sân khấu hóa; không có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong thực hiện CCHC; chưa thực hiện việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ chưa đảm bảo đúng quy định; chưa tạo lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng… Nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2022 trên các lĩnh vực theo bộ chỉ số do UBND tỉnh ban hành và nâng cao mức độ hài lòng đối với sự phục vụ hành chính, Sở VH, TT và DL tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, bộ phận liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung như:

- Về công tác chỉ đạo, điều hành:

Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Ban hành kịp thời kế hoạch CCHC hàng năm và các kế hoạch chuyên đề như kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC, kế hoạch kiểm tra công tác CCHC... Thực hiện hoàn thành 100% nội dung các kế hoạch đã đề ra và thực hiện chế độ báo cáo đủ số lượng và đúng thời gian theo quy định của Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức như lồng ghép tổ chức trong các hội nghị; biên tập, đăng tải thông tin CCHC trên Trang thông tin điện tử Sở; tuyên truyền thông tin lưu động; tuyên truyền một trong số các hình thức tổ chức cuộc thi, tọa đàm, sân khấu hóa.... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB, CC, VC, người dân và doanh nghiệp về công tác CCHC.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác triển khai thực hiện CCHC tại các đơn vị trực thuộc; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; chủ động nghiên cứu, tìm ra giải pháp, sáng kiến hoặc cách làm mới trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của Sở.

Tổ chức các hoạt động khảo sát nhằm đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh đối với những tiêu chí chưa hài lòng và hài lòng không cao.

- Về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2015/NĐ-CP; tăng cường nâng cao nhận thức của CB, CC, VC về vai trò, vị trí của công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Ban hành kịp thời kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện; 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý. Ban hành kịp thời kế hoạch và triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát và đảm bảo 100% các vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý qua kết quả theo dõi thi hành pháp luật.

Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật do Sở VH, TT và DL tham mưu tỉnh ban hành về mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu quả.

- Về công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa:

Thực hiện đúng quy định về ban hành TTHC theo thẩm quyền; thực hiện rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100% số vấn đề phát hiện qua kiểm tra rà soát.

Thực hiện công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định; tổ chức niêm yết TTHC kịp thời, đầy đủ, theo đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và công khai trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Tổ chức thực hiện đầy đủ các hình thức, quy trình tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Về công tác cải cách tổ chức bộ máy:

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành, phù hợp với Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh. Thực hiện cơ cấu lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc bảo đảm thấp hơn số lượng công chức của từng phòng, đơn vị; thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung thực hiện phân cấp theo quy định và thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra tình hình thực hiện phân cấp.

- Về công tác cải cách công vụ:

Các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát thực hiện điều chỉnh đề án vị trí việc làm cho phù hợp; thực hiện bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí.

Tiếp tục triển khai thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc phải tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn bằng cấp và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại CB, CC, VC hàng năm theo đúng quy định. Cập nhật đầy đủ hồ sơ CB, CC, VC trên phần mềm quản lý CB, CC, VC. Quán triệt CB, CC, VC trong toàn Sở nghiêm chỉnh chấp hành tốt kỷ luật và kỷ cương hành chính.

Thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC của Sở và bồi dưỡng CB, CC, VC theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ.

- Về cải cách tài chính công:

Thực hiện đúng quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ. Thực hiện đúng quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (ít nhất có 01 đơn vị tăng so với năm 2021); tiết kiệm, chi thu nhập tăng thêm cho CB, CC, người lao động 3 lần lương tối thiểu.

- Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử:

Ban hành kịp thời kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thực hiện trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử phải đạt trên 100%; tỷ lệ 100% CB, CC, VC sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong xử lý công việc; 100% CB, CC, VC sử dụng thư điện tử được cấp trong trao đổi công việc; 100% văn bản điện tử được sử dụng chữ ký số; thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản đảm bảo thông suốt đến các đơn vị trực thuộc.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường tổ chức tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến khi thực hiện TTHC.

Với những nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Sở VH, TT và DL đặt chỉ tiêu cải thiện chỉ số CCHC năm 2022 đạt từ 85 điểm trở lên, đứng vị trí từ 5-7/19 sở, ngành tỉnh./.

Nguyễn Ngọc Thanh


Lượt người xem:   550
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ * Email: thanhthanh@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​