Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 260359
 
Thông tin chỉ đạo điều hành - Ý kiến chỉ đạo, điều hành
 
​Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 143/SYCĐ-UBND ngày 05/02/2020 về sao y Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) và văn bản số 567/UBND- VHXH ngày 07/02/2020 về việc thực hiện Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL;Sở VH, TT và DL đề nghị UBND các huyện, thị xã Kiến Tường (TXKT) và thà... 
 
​Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An (có văn bản kèm theo);Để phối hợp cùng các cấp, các ngành chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đề nghị Trung tâm Phục vụ hành ... 
 
​Thực hiện Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH, TT và DL) về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 409/UBND-VHXH ngày 24/01/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra,Trước tình... 
 
 
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 396/CĐ-BVHTTDL VÀ CÔNG ĐIỆN SỐ 463/CĐ-BVHTTDL CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 396/CĐ-BVHTTDL VÀ CÔNG ĐIỆN SỐ 463/CĐ-BVHTTDL CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 143/SYCĐ-UBND ngày 05/02/2020 về sao y Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) và văn bản số 567/UBND- VHXH ngày 07/02/2020 về việc thực hiện Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL;

Sở VH, TT và DL đề nghị UBND các huyện, thị xã Kiến Tường (TXKT) và thành phố Tân An (TPTA) cùng các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. UBND các huyện, TXKT và TPTA

Phối hợp Sở VH, TT và DL chỉ đạo việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến tận cơ sở Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời triển khai đến tận cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL (có văn bản kèm theo).  

Phối hợp Sở VH, TT và DL chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TXKT và TPTA tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung 02 Công điện nêu trên và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Bảo tàng - Thư viện tỉnh

Triển khai ngay việc hướng dẫn các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ VH, TT và DL; Công điện số 423/CĐ-UBND của UBND tỉnh.

3. Thanh tra Sở; Phòng Quản lý văn hóa, du lịch

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ VH, TT và DL về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; việc thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An; Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ VH, TT và DL.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện, bổ sung nội dung vào báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội Xuân 2020 gửi về Sở VH, TT và DL (qua Phòng Quản lý văn hóa, du lịch trước ngày 01/3/2020)./.   


259_Công_văn_triển_khai thuc hien Cong dien 396 và Cong dien 463.doc.signed.pdf

11/02/2020 3:00 CHĐã ban hành
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 423/CĐ-UBND NGÀY 31/01/2020 CỦA UBND TỈNH LONG AN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 423/CĐ-UBND NGÀY 31/01/2020 CỦA UBND TỈNH LONG AN

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An (có văn bản kèm theo);

Để phối hợp cùng các cấp, các ngành chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An, Phòng Văn hóa và Thông tin (Phòng VH và TT), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh  (Trung tâm VH, TT và TT) các huyện, thị xã Kiến Tường (TXKT) và thành phố Tân An (TPTA) cùng các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Đề nghị phối hợp Sở VH, TT và DL ban hành thông báo tạm dừng thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo mới. Cụ thể: Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội (cấp tỉnh); Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp tỉnh); Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức biểu diễn nghệ thuật; thi người đẹp, người mẫu; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

2. Phòng VH và TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, TXKT và TPTA

          - Triển khai thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của Bộ VH, TT và DL về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như: Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTG ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của Bộ VH, TT và DL về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội, di tích.

- Tham mưu UBND cấp huyện tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo mới. Cụ thể: Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội (cấp huyện); Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp huyện); Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã).

- Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các địa phương có các lễ hội sau đây, khẩn trương tham mưu UBND cấp huyện tạm dừng tổ chức lễ hội. Cụ thể: Lễ hội làm chay (huyện Châu Thành); Lễ hội vía Bà Ngũ hành (huyện Cần Giuộc); Cúng rằm Tháng Giêng tại Chùa Nổi (huyện Vĩnh Hưng); Cúng lễ Kỳ Yên tại Đình Vạn Phước (huyện Cần Đước); Cúng lễ Kỳ Yên tại Đình Vạn Phước (huyện Cần Đước).

- Phối hợp hệ thống chính trị tại địa phương triển khai việc tạm dừng tiếp nhận các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng; các hoạt động tập trung đông người, họp mặt, hội thảo trên địa bàn quản lý.

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế địa phương phát hành các tài liệu, pa nô,  áp phích tuyên truyền, cảnh báo dịch bệnh để phổ biến rộng rãi đến các khu vui chơi giải trí, khu vực đông dân cư…

- Phối hợp Thanh tra Sở VH, TT và DL tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế trong việc tiếp nhận và triển khai thông tin truyên truyền các tài liệu về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Triển khai ngay thực hiện việc lắp đặt mới các pa nô, treo băng-rôn khẩu hiệu truyên truyền; Hướng dẫn Trung tâm VH, TT và TT các huyện, TXKT và TPTA các nội dung thông tin tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên băng-rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, xe cổ động; chú trọng lồng ghép đưa tin, ảnh thời sự, bài viết tuyên truyền đến tận cơ sở.

Thanh tra Sở; Phòng Quản lý văn hóa, du lịch

Xây dựng Kế hoạch và triển khai ngay công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh - nhất là trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi công cộng, quảng cáo, lễ hội.

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

Phối hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh tham mưu Sở VH, TT và DL ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội tín ngưỡng, các cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản văn hóa.

Trong đó, chú trọng lồng ghép thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như: nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh; phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, đề nghị việc hạn chế tham gia hoạt động du Xuân, lễ hội; yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi đến di tích; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Bảo tàng - Thư viện tỉnh

Nghiêm túc triển khai việc thực hiện công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của Bộ VH, TT và DL đến các lễ hội tín ngưỡng, các cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản văn hóa.

          Chủ động phối hợp các địa phương có di tích được xếp hạng, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh tuyên truyền tại các di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. cụ thể:

- Ngoài 05 (năm) lễ hội phải tạm dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CĐ-UBND, Bảo tàng - Thư viện tỉnh triển khai việc hướng dẫn các địa phương khi tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tại các di tích được xếp hạng chỉ thực hiện nghi lễ cúng tế truyền thống, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở tín ngưỡng và người dân tổ chức các hoạt động thờ cúng tín ngưỡng thuần túy, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân; không tổ chức phần hội nhằm tránh cảnh tụ tập người dân đông đúc, dễ lây lan dịch bệnh.

- Đối với các di tích được xếp hạng tại các địa phương có nhiều doanh nghiệp, xí nghiệp có người về từ những vùng xảy ra dịch bệnh, đề nghị Bảo tàng - Thư viện tỉnh chủ động phối hợp chính quyền địa phương theo dõi và có báo cáo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh.

- Tại các địa điểm tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tại các di tích được xếp hạng, đề nghị phải thường xuyên thông tin tuyên truyền các khuyến cáo của ngành y tế về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở VH, TT và DL

Nghiêm túc việc triển khai thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh đến tất cả công chức, viên chức và người lao động trong ngành về sự nhận thức mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhằm chủ động phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện, gửi báo cáo kết quả về Sở VH, TT và DL (qua Phòng Quản lý văn hóa, du lịch trước ngày 01/3/2020). Giao Phòng Quản lý văn hóa, du lịch tham mưu Sở VH, TT và DL tổng hợp, báo cáo kết quả công tác trên lồng ghép vào báo cáo công tác quản lý nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội Xuân 2020 gửi UBND tỉnh và Bộ VH,TT và DL theo quy định./.  

03/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

Thực hiện Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH, TT và DL) về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 409/UBND-VHXH ngày 24/01/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra,

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc và một số quốc gia trên thế giới. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh, bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt. Tính đến ngày 02/02/2020, có 14.551 người được xác nhận đã nhiễm vi rút Corona và số lượng người chết vì bệnh này là 304 người, đến nay trên địa bàn cả nước đã ghi nhận 07 trường hợp mắc bệnh.  Tổ chức Y tế thế giới nhận định trong thời gian tới có thể sẽ ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm mới vi rút Corona tại các quốc gia khác do có giao lưu đi lại, du lịch và làm việc tại các quốc gia hiện đang có dịch bệnh.

Để chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lan truyền vào Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở chú trọng và thực hiện các vấn đề sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An

Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virut Corona, phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương và chính quyền cơ sở tập trung kiểm soát các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn (các công ty lữ hành, các cơ sở lưu trú du lịch, các khu điểm du lịch). Nếu doanh nghiệp nào có phục vụ du khách Trung Quốc thì phải chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển.

 Nghiên cứu tham mưu UBND cấp huyện thành lập các chốt kiểm dịch tại các khu, điểm du lịch nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi du lịch đến những vùng có dịch. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện cách ly theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở

Tích cực tuyên truyền vận động công chức, viên chức và người lao động thường xuyên theo dõi thông tin và những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra để chủ động phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế phát hành các tài liệu, pa nô, áp phích tuyên truyền, cảnh báo dịch bệnh để phổ biến rộng rãi đến các khu vui chơi giải trí, khu vực đông dân cư…

3. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

  Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Cục Y tế dự phòng (www.vncdc.gov.vn) để thông báo cho khách du lịch có biện pháp phòng tránh thích hợp do ngành y tế hướng dẫn. Nếu thấy trường hợp khách du lịch (đặc biệt là khách Trung Quốc) có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.

Các khu điểm du lịch tạm dừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người. Xem xét khả năng tạm ngưng hoạt động tham quan hoặc tạm ngưng đón khách Trung Quốc tại các khu điểm du lịch.

Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người nhiễm bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Việt Nam.

Các cơ sở kinh doanh du lịch có phục vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh phải thực hiện bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm khi phục vụ khách để phòng tránh lây lan dịch bệnh, nhất là các tháng trong mùa du lịch cao điểm.

Các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch phải thường xuyên vệ sinh cơ sở kinh doanh, các thiết bị vật dụng trong cơ sở bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn khác; tăng cường thông khí bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế ở địa phương để thực hiện phòng, chống dịch.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý văn hóa, du lịch trước ngày 01/3/2020) để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ VH, TT và DL theo quy định./.

03/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
24/07/2019 10:00 SAĐã ban hành
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHLỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Lịch tiếp công dân thường xuyên:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Địa điểm: Nơi tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lầu 1), số 3 Võ Văn Tần, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

2. Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng. Nếu đúng vào ngày lễ, ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp Giám đốc Sở bận công việc quan trọng thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

3. Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ, lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu cấp thiết theo quy định.

4. Các phòng chuyên môn thuộc Sở tùy theo lịch hoạt động, bố trí lịch tiếp công dân.

5. Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm tiếp hoặc phân công cấp phó cùng bộ phận tiếp công dân thường xuyên ở nơi tiếp công dân; lập sổ theo dõi việc tiếp công dân; tiếp nhận, trình, xử lý thông tin, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

6. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, quy định pháp luật của Nhà nước./.25/10/2018 9:00 SAĐã ban hành
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​