Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Skip Navigation LinksThông tin chỉ đạo điều hành

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 560630
  
  
Tóm tắt
Nội dung
  
  
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TẬP TRUNG CẢI THIỆN,  NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022 SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TẬP TRUNG CẢI THIỆN,  NÂNG CAO CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2022

Theo Quyết định số 1452/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc công bố chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đạt 83.29 điểm, xếp vị trí thứ 8/19 sở, ngành tỉnh, tăng 3.39 điểm và tăng 1 bậc so với năm 2020. Kết quả trên cho thấy, thời gian qua, Sở VH, TT và DL có sự quan tâm lãnh đạo, điều hành, cũng như tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) trong việc tham gia thực hiện công tác CCHC, tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho các tổ chức, cá nhân.

Tuy nhiên, qua công tác theo dõi đánh giá, một vài tiêu chí, tiêu chí thành phần trong chỉ số CCHC của Sở còn yếu và bị trừ điểm như công tác tuyên truyền CCHC chưa thực hiện một trong số các hình thức tổ chức cuộc thi, tọa đàm, sân khấu hóa; không có sáng kiến hoặc giải pháp mới trong thực hiện CCHC; chưa thực hiện việc điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ chưa đảm bảo đúng quy định; chưa tạo lập hồ sơ công việc trên môi trường mạng… Nhằm tiếp tục cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC năm 2022 trên các lĩnh vực theo bộ chỉ số do UBND tỉnh ban hành và nâng cao mức độ hài lòng đối với sự phục vụ hành chính, Sở VH, TT và DL tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, bộ phận liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung như:

- Về công tác chỉ đạo, điều hành:

Triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Ban hành kịp thời kế hoạch CCHC hàng năm và các kế hoạch chuyên đề như kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC, kế hoạch kiểm tra công tác CCHC... Thực hiện hoàn thành 100% nội dung các kế hoạch đã đề ra và thực hiện chế độ báo cáo đủ số lượng và đúng thời gian theo quy định của Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về CCHC bằng nhiều hình thức như lồng ghép tổ chức trong các hội nghị; biên tập, đăng tải thông tin CCHC trên Trang thông tin điện tử Sở; tuyên truyền thông tin lưu động; tuyên truyền một trong số các hình thức tổ chức cuộc thi, tọa đàm, sân khấu hóa.... nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của CB, CC, VC, người dân và doanh nghiệp về công tác CCHC.

Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc công tác triển khai thực hiện CCHC tại các đơn vị trực thuộc; kịp thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra.

Tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; chủ động nghiên cứu, tìm ra giải pháp, sáng kiến hoặc cách làm mới trong thực hiện các nhiệm vụ CCHC, góp phần nâng cao hiệu quả triển khai nhiệm vụ CCHC của Sở.

Tổ chức các hoạt động khảo sát nhằm đánh giá, đo lường sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước, kịp thời khắc phục, chấn chỉnh đối với những tiêu chí chưa hài lòng và hài lòng không cao.

- Về công tác xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật:

Triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Nghị định số 34/2015/NĐ-CP; tăng cường nâng cao nhận thức của CB, CC, VC về vai trò, vị trí của công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật.

Ban hành kịp thời kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và tổ chức triển khai thực hiện; 100% các vấn đề phát hiện qua kiểm tra, rà soát được xử lý hoặc kiến nghị xử lý. Ban hành kịp thời kế hoạch và triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động về theo dõi thi hành pháp luật theo đúng quy định tại Nghị định số 59/2012/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn thi hành; tổ chức thu thập thông tin, kiểm tra, điều tra, khảo sát và đảm bảo 100% các vấn đề phát hiện được xử lý hoặc kiến nghị xử lý qua kết quả theo dõi thi hành pháp luật.

Thực hiện công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật và theo dõi tình hình thi hành pháp luật thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được giao quản lý, phụ trách. Nâng cao chất lượng các văn bản quy phạm pháp luật do Sở VH, TT và DL tham mưu tỉnh ban hành về mức độ phù hợp, tính khả thi, tính hiệu quả.

- Về công tác cải cách TTHC, thực hiện cơ chế một cửa:

Thực hiện đúng quy định về ban hành TTHC theo thẩm quyền; thực hiện rà soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý 100% số vấn đề phát hiện qua kiểm tra rà soát.

Thực hiện công bố danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo đúng quy định; tổ chức niêm yết TTHC kịp thời, đầy đủ, theo đúng quy định tại nơi tiếp nhận, giải quyết TTHC và công khai trên Trang thông tin điện tử của tỉnh, của Sở.

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, phấn đấu 100% hồ sơ TTHC được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh được giải quyết trước hạn và đúng hạn.

Tổ chức thực hiện đầy đủ các hình thức, quy trình tiếp nhận phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về TTHC theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP; 100% phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở được xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.

- Về công tác cải cách tổ chức bộ máy:

Tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định của Chính phủ và hướng dẫn của các bộ, ngành, phù hợp với Đề án số 02-ĐA/TU ngày 29/12/2017 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 02/02/2018 của UBND tỉnh. Thực hiện cơ cấu lãnh đạo cấp phòng, đơn vị trực thuộc bảo đảm thấp hơn số lượng công chức của từng phòng, đơn vị; thực hiện đúng quy định về quản lý biên chế hành chính và số lượng người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước trong các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản biên chế theo quy định.

Các đơn vị trực thuộc căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tập trung thực hiện phân cấp theo quy định và thường xuyên chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kỳ đối với các nhiệm vụ đã phân cấp và xử lý các vấn đề phát hiện qua kiểm tra tình hình thực hiện phân cấp.

- Về công tác cải cách công vụ:

Các đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát thực hiện điều chỉnh đề án vị trí việc làm cho phù hợp; thực hiện bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm và tiêu chuẩn ngạch công chức tương ứng với bản mô tả công việc, khung năng lực của từng vị trí, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tương ứng với từng vị trí.

Tiếp tục triển khai thực hiện tuyển dụng công chức, viên chức phải tuân thủ đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại vị trí lãnh đạo tại các đơn vị trực thuộc phải tuân thủ đúng quy trình, tiêu chuẩn bằng cấp và chuyên môn nghiệp vụ theo quy định tại Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Thực hiện trình tự, thủ tục đánh giá, phân loại CB, CC, VC hàng năm theo đúng quy định. Cập nhật đầy đủ hồ sơ CB, CC, VC trên phần mềm quản lý CB, CC, VC. Quán triệt CB, CC, VC trong toàn Sở nghiêm chỉnh chấp hành tốt kỷ luật và kỷ cương hành chính.

Thực hiện hoàn thành 100% kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng CB, CC, VC của Sở và bồi dưỡng CB, CC, VC theo Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ.

- Về cải cách tài chính công:

Thực hiện đúng quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính đối với các cơ quan nhà nước theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 117/2013/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ. Thực hiện đúng quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ.

Tăng số lượng đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (ít nhất có 01 đơn vị tăng so với năm 2021); tiết kiệm, chi thu nhập tăng thêm cho CB, CC, người lao động 3 lần lương tối thiểu.

- Về xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử:

Ban hành kịp thời kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị và khung kiến trúc chính quyền điện tử của tỉnh, đảm bảo hoàn thành 100% các nhiệm vụ theo kế hoạch.

Thực hiện trao đổi văn bản giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử phải đạt trên 100%; tỷ lệ 100% CB, CC, VC sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong xử lý công việc; 100% CB, CC, VC sử dụng thư điện tử được cấp trong trao đổi công việc; 100% văn bản điện tử được sử dụng chữ ký số; thực hiện kết nối, liên thông phần mềm quản lý văn bản đảm bảo thông suốt đến các đơn vị trực thuộc.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. Tăng cường tổ chức tuyên truyền vận động người dân, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC qua hình thức trực tuyến, dịch vụ bưu chính công ích và thanh toán trực tuyến khi thực hiện TTHC.

Với những nhiệm vụ, giải pháp đề ra, Sở VH, TT và DL đặt chỉ tiêu cải thiện chỉ số CCHC năm 2022 đạt từ 85 điểm trở lên, đứng vị trí từ 5-7/19 sở, ngành tỉnh./.

Nguyễn Ngọc Thanh


13/04/2022 5:00 CHĐã ban hành
HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2022 HƯỞNG ỨNG NGÀY NƯỚC THẾ GIỚI, NGÀY KHÍ TƯỢNG THẾ GIỚI, CHIẾN DỊCH GIỜ TRÁI ĐẤT NĂM 2022

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An vừa có Công văn số 688/SVHTTDL-QLDL ngày 29/3/2022 gửi Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3, ngày Khí tượng thế giới 23/3 và Chiến dịch giờ Trái đất năm 2022.

30-3-2022 Huong ung ngay nuoc the gioi.jpg 

Trong những năm qua, việc tổ chức ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ Trái đất đã trở thành hoạt động thường niên đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức của các ngành, các cấp và cộng đồng về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, sử dụng năng lượng điện một cách tiết kiệm, hiệu quả và góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu rủi ro thiên tai, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu, bảo vệ và phát triển nguồn tài nguyên của địa phương.

Ngày Nước thế giới 22/3/2022 được Liên Hợp Quốc phát động với chủ đề là "Nước ngầm - Biến nguồn tài nguyên vô hình thành hữu hình" (Groundwater - Making the invisible visible), nhấn mạnh vai trò quan trọng của nước ngầm trong hệ thống nước và điều kiện vệ sinh, hoạt động nông nghiệp, công nghiệp, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu; hướng đến kêu gọi sự quan tâm của cộng đồng cần có những hành động khai thác, bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn nước ngầm, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng.

Ngày Khí tượng thế giới 23/3/2022 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề "Cảnh báo sớm để hành động sớm - Thông tin khí tượng thủy văn và khí hậu phục vụ hiệu quả giảm nhẹ rủi ro thiên tai" (Early Warning and Early Action. Hydrometeorological and Climate Information for Disaster Risk Reduction). Thông điệp này nhấn mạnh vai trò công tác thông tin, dự báo, cảnh báo sớm, đồng thời, cần phải phối hợp, thiết lập mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa các cơ quan khí tượng thủy văn quốc gia, cơ quan quản lý thiên tai và chính quyền các địa phương. Đây là điều kiện tiên quyết nhằm phòng chống hiệu quả với thiên tai, góp phần bảo vệ sinh mạng, sinh kế cho người dân, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Giờ Trái đất năm 2022 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề "Kiến tạo Tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ" (Shape the Future), mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng và người dân về vai trò quan trọng trong các hoạt động thích ứng với biến đổi khí hậu, ngăn chặn và đảo ngược sự mất mát của đa dạng sinh học trên toàn cầu.

Hưởng ứng chuỗi sự kiện quan trọng này và căn cứ điều kiện tình hình thực tế hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An đã có công văn yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị trực thuộc Sở quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp chủ đề ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch giờ Trái đất năm 2022 như sau:

Tổ chức tuyên truyền phổ biến đến công chức, viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng ngày Nước thế giới 22/3 và ngày Khí tượng thế giới 23/3 diễn ra từ ngày 21/03/2022 cho đến ngày 30/3/2022 và duy trì cho đến hết năm 2022; Chiến dịch giờ Trái đất năm 2022 với chủ đề "Kiến tạo Tương lai - Bây giờ hoặc không bao giờ" bằng việc sử dụng tiết kiệm năng lượng điện "tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết", kiểm tra, rà soát các thiết bị điện để có phương án thay thế, sử dụng các thiết bị tiết kiệm điện.

Xây dựng nội dung tuyên truyền hưởng ứng ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch giờ Trái đất năm 2022; đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của các đơn vị nội dung liên quan chủ đề ngày Nước thế giới, ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch giờ Trái đất năm 2022 nhằm tăng sự quan tâm, thu hút lượng tương tác của cộng đồng.

Các đơn vị lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông, căng băng rôn tại trụ sở làm việc được làm từ các vật liệu thân thiện với môi trường./.

Hoàng Quân


30/03/2022 4:00 CHĐã ban hành
THÔNG BÁO NỘI DUNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021 THÔNG BÁO NỘI DUNG HỘI NGHỊ SƠ KẾT HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH QUÝ I VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2021

Qua các ý kiến phát biểu tham luận và ý kiến đề xuất, kiến nghị của đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng VH và TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thị xã, thành phố, ông Nguyễn Anh Dũng kết luận chung như sau:

Đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng VH và TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, thị xã, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong quý II, trong đó tập trung đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI và tiếp tục tuyên truyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên lĩnh vực VH, TT và DL.

Tăng cường củng cố đội kiểm tra liên ngành và chủ động xây dựng các giải pháp quản lý có hiệu quả các hoạt động văn hóa, các sơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, quảng cáo, game bắn cá trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quyết định số 5015/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý hoạt động "nhạc sống" trên địa bàn tỉnh và Nghị định số 54/2019/NÐ-CP ngày 19/06/2019 của Chính phủ Quy định về kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường.

Tăng cường kiểm tra phong trào xây dựng đời sống văn hóa, các danh hiệu văn hóa tại các địa phương, cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Long An lần thứ XI về xã đạt tiêu chí văn hóa nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao; đẩy mạnh khắc phục các tiêu chí đạt thấp, nâng chất các tiêu chí xã văn hóa nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. Xét chọn danh hiệu gia đình văn hóa đúng thực chất, đảm bảo theo nội dung Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17/9/2018 của Chính phủ, trong đó xét các tiêu chí đạt trước, sau đó thực hiện loại trừ các tiêu chí liệt, chú ý việc xét công nhận các tiêu chí về an ninh trật tự xã hội, tệ nạn xã hội (ma túy, cờ bạc, đá gà,…), vệ sinh môi trường, dịch vụ văn hóa và trật tự an toàn giao thông (lấn chiếm lề đường, bỏ rác không đúng quy định),… Hiện nay, có lúc, có nơi xảy ra vi phạm khá phổ biến, không đủ điểm công nhận, nhất là đối với các huyện vùng kinh tế trọng điểm có nhiều dân nhập cư.

Tổ chức quản lý và khai thác có hiệu quả các khu di tích lịch sử - văn hóa đã được phân cấp cho huyện theo Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh. Chủ động đầu tư kinh phí nâng cấp, tu bổ di tích, liên kết quảng bá di tích để thu hút khách du lịch và thường xuyên tổ chức cho người dân, nhất là học sinh đến tham quan, sinh hoạt truyền thống tại các khu di tích trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển thể thao phong trào và thể thao thành tích cao của tỉnh thông qua việc triển khai thực hiện 2 Đề án phát triển thể thao thành tích cao tỉnh Long An đến năm 2026 và Đề án phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng tỉnh Long An đến năm 2022, định hướng đến năm 2026. Rà soát, báo cáo đề xuất việc đầu tư, cải tạo, nâng cấp sân vận động trên địa bàn tỉnh và chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Thể dục thể thao cấp cơ sở, tiến tới đại hội cấp huyện theo đúng tiến độ đề ra.

Tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch và các giải pháp xúc tiến, quảng bá, liên kết phát triển du lịch gắn với phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Trân trọng thông báo./.

860_TB-SVHTTDL_14-04-2021_Thong bao noi dung hoi nghi so ket quy I va trien khai nhiem vu quy II nam 2021.signed.pdf

Sở VH, TT và DL14/04/2021 3:00 CHĐã ban hành
CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH CUNG CẤP THÔNG TIN PHỤC VỤ CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH

Để thực hiện tốt công tác điều hành hành chính, tham mưu giúp việc cho lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch điều hành các hoạt động của ngành trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở, Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố cung cấp một số thông tin, cụ thể như sau:

STTHọ và tênChức vụĐiện thoại 
Di độngCơ quanEmail
01

Tên đơn vị

- Địa chỉ:

- Điện thoại:

- Email:

02 Thủ trưởng   
03 Phó Thủ trưởng   


Văn bản gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 20/4/2021.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện./.

837_SVHTTDL-VP_14-04-2021_Đăng ký thông tin.signed.pdf


14/04/2021 11:00 SAĐã ban hành
THỰC HIỆN CHẤN CHỈNH TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN CHẤN CHỈNH TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Căn cứ Công văn số 259/UBND-THKSTTHC ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh tồn tại, hạn chế sau kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 (kèm theo);
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương tham mưu Sở triển khai thực hiện tốt nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn nêu trên nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính.

Nhận được công văn, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện./.

129_SVHTTDL-VP_20-01-2021_Vv thuc hien chan chinh ton tai trong cong tac CCHC.signed (1).pdf


20/01/2021 4:00 CHĐã ban hành
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 396/CĐ-BVHTTDL VÀ CÔNG ĐIỆN SỐ 463/CĐ-BVHTTDL CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 396/CĐ-BVHTTDL VÀ CÔNG ĐIỆN SỐ 463/CĐ-BVHTTDL CỦA BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 143/SYCĐ-UBND ngày 05/02/2020 về sao y Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL ngày 03/02/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) và văn bản số 567/UBND- VHXH ngày 07/02/2020 về việc thực hiện Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL ngày 07/02/2020 của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL;

Sở VH, TT và DL đề nghị UBND các huyện, thị xã Kiến Tường (TXKT) và thành phố Tân An (TPTA) cùng các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. UBND các huyện, TXKT và TPTA

Phối hợp Sở VH, TT và DL chỉ đạo việc tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức đến tận cơ sở Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ trưởng Bộ VH, TT và DL về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh, nhằm kịp thời triển khai đến tận cơ sở hướng dẫn chỉ đạo của Bộ VH, TT và DL (có văn bản kèm theo).  

Phối hợp Sở VH, TT và DL chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, TXKT và TPTA tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nội dung 02 Công điện nêu trên và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An.

2. Bảo tàng - Thư viện tỉnh

Triển khai ngay việc hướng dẫn các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh được xếp hạng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ VH, TT và DL; Công điện số 423/CĐ-UBND của UBND tỉnh.

3. Thanh tra Sở; Phòng Quản lý văn hóa, du lịch

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý vi phạm (nếu có) việc chấp hành các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ; Văn bản, Công điện của Bộ VH, TT và DL về tăng cường phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại lễ hội, di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; việc thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An; Công điện số 396/CĐ-BVHTTDL và Công điện số 463/CĐ-BVHTTDL của Bộ VH, TT và DL.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện, bổ sung nội dung vào báo cáo kết quả công tác quản lý nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội Xuân 2020 gửi về Sở VH, TT và DL (qua Phòng Quản lý văn hóa, du lịch trước ngày 01/3/2020)./.   


259_Công_văn_triển_khai thuc hien Cong dien 396 và Cong dien 463.doc.signed.pdf

11/02/2020 3:00 CHĐã ban hành
TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 423/CĐ-UBND NGÀY 31/01/2020 CỦA UBND TỈNH LONG AN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG ĐIỆN SỐ 423/CĐ-UBND NGÀY 31/01/2020 CỦA UBND TỈNH LONG AN

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh về việc tạm dừng tổ chức các hoạt động tập trung đông người, lễ hội, họp mặt, hội thảo trên địa bàn tỉnh Long An (có văn bản kèm theo);

Để phối hợp cùng các cấp, các ngành chủ động kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT và DL) đề nghị Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An, Phòng Văn hóa và Thông tin (Phòng VH và TT), Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh  (Trung tâm VH, TT và TT) các huyện, thị xã Kiến Tường (TXKT) và thành phố Tân An (TPTA) cùng các đơn vị trực thuộc Sở khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung như sau:

1. Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Long An

Đề nghị phối hợp Sở VH, TT và DL ban hành thông báo tạm dừng thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa trên địa bàn tỉnh cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo mới. Cụ thể: Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội (cấp tỉnh); Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp tỉnh); Cấp Giấy phép tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang cho các tổ chức thuộc địa phương; Thông báo tổ chức biểu diễn nghệ thuật, tổ chức biểu diễn nghệ thuật; thi người đẹp, người mẫu; Tiếp nhận thông báo tổ chức đoàn người thực hiện quảng cáo.

2. Phòng VH và TT, Trung tâm VH, TT và TT các huyện, TXKT và TPTA

          - Triển khai thực hiện nghiêm túc việc thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh. Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức các văn bản chỉ đạo của Đảng và Nhà nước, của Bộ VH, TT và DL về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như: Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020 Ban Bí thư về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra; Chỉ thị số 06/CT-TTG ngày 31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra; Công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của Bộ VH, TT và DL về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp trong các hoạt động lễ hội, di tích.

- Tham mưu UBND cấp huyện tạm dừng việc tiếp nhận và trả kết quả các thủ tục hành chính trên lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã cho đến khi UBND tỉnh có chỉ đạo mới. Cụ thể: Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội (cấp huyện); Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp huyện); Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội (cấp xã).

- Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các địa phương có các lễ hội sau đây, khẩn trương tham mưu UBND cấp huyện tạm dừng tổ chức lễ hội. Cụ thể: Lễ hội làm chay (huyện Châu Thành); Lễ hội vía Bà Ngũ hành (huyện Cần Giuộc); Cúng rằm Tháng Giêng tại Chùa Nổi (huyện Vĩnh Hưng); Cúng lễ Kỳ Yên tại Đình Vạn Phước (huyện Cần Đước); Cúng lễ Kỳ Yên tại Đình Vạn Phước (huyện Cần Đước).

- Phối hợp hệ thống chính trị tại địa phương triển khai việc tạm dừng tiếp nhận các hoạt động vui chơi giải trí nơi công cộng; các hoạt động tập trung đông người, họp mặt, hội thảo trên địa bàn quản lý.

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế địa phương phát hành các tài liệu, pa nô,  áp phích tuyên truyền, cảnh báo dịch bệnh để phổ biến rộng rãi đến các khu vui chơi giải trí, khu vực đông dân cư…

- Phối hợp Thanh tra Sở VH, TT và DL tăng cường kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Y tế trong việc tiếp nhận và triển khai thông tin truyên truyền các tài liệu về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.

- Triển khai ngay thực hiện việc lắp đặt mới các pa nô, treo băng-rôn khẩu hiệu truyên truyền; Hướng dẫn Trung tâm VH, TT và TT các huyện, TXKT và TPTA các nội dung thông tin tuyên truyền; tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức trên băng-rôn, pa nô, áp phích, bảng điện tử, xe cổ động; chú trọng lồng ghép đưa tin, ảnh thời sự, bài viết tuyên truyền đến tận cơ sở.

Thanh tra Sở; Phòng Quản lý văn hóa, du lịch

Xây dựng Kế hoạch và triển khai ngay công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát và thực hiện nghiêm túc nội dung Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh - nhất là trong các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa nơi công cộng, quảng cáo, lễ hội.

Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình

Phối hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh tham mưu Sở VH, TT và DL ban hành văn bản hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các lễ hội tín ngưỡng, các cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản văn hóa.

Trong đó, chú trọng lồng ghép thông tin tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra như: nhận thức về mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh; phải có ý thức trách nhiệm cao trong việc phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh; Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa, đề nghị việc hạn chế tham gia hoạt động du Xuân, lễ hội; yêu cầu người dân phải đeo khẩu trang khi đến di tích; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế.

Bảo tàng - Thư viện tỉnh

Nghiêm túc triển khai việc thực hiện công văn số 391/BVHTTDL-VHCS ngày 31/01/2020 của Bộ VH, TT và DL đến các lễ hội tín ngưỡng, các cơ sở tín ngưỡng được xếp hạng di tích theo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Di sản văn hóa.

          Chủ động phối hợp các địa phương có di tích được xếp hạng, thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh, kịp thời thông tin đầy đủ, chính xác đến người dân và du khách; đẩy mạnh tuyên truyền tại các di tích về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. cụ thể:

- Ngoài 05 (năm) lễ hội phải tạm dừng theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công điện số 423/CĐ-UBND, Bảo tàng - Thư viện tỉnh triển khai việc hướng dẫn các địa phương khi tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tại các di tích được xếp hạng chỉ thực hiện nghi lễ cúng tế truyền thống, nhằm tạo điều kiện cho các cơ sở tín ngưỡng và người dân tổ chức các hoạt động thờ cúng tín ngưỡng thuần túy, đáp ứng nhu cầu tinh thần của người dân; không tổ chức phần hội nhằm tránh cảnh tụ tập người dân đông đúc, dễ lây lan dịch bệnh.

- Đối với các di tích được xếp hạng tại các địa phương có nhiều doanh nghiệp, xí nghiệp có người về từ những vùng xảy ra dịch bệnh, đề nghị Bảo tàng - Thư viện tỉnh chủ động phối hợp chính quyền địa phương theo dõi và có báo cáo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh.

- Tại các địa điểm tổ chức các hoạt động tín ngưỡng tại các di tích được xếp hạng, đề nghị phải thường xuyên thông tin tuyên truyền các khuyến cáo của ngành y tế về hướng dẫn phòng chống dịch bệnh.

Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở VH, TT và DL

Nghiêm túc việc triển khai thực hiện Công điện số 423/CĐ-UBND ngày 31/01/2020 của UBND tỉnh đến tất cả công chức, viên chức và người lao động trong ngành về sự nhận thức mức độ nguy hiểm, nguy cơ lây nhiễm, bùng phát của dịch bệnh để có biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhằm chủ động phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện, gửi báo cáo kết quả về Sở VH, TT và DL (qua Phòng Quản lý văn hóa, du lịch trước ngày 01/3/2020). Giao Phòng Quản lý văn hóa, du lịch tham mưu Sở VH, TT và DL tổng hợp, báo cáo kết quả công tác trên lồng ghép vào báo cáo công tác quản lý nhà nước về tổ chức và quản lý lễ hội Xuân 2020 gửi UBND tỉnh và Bộ VH,TT và DL theo quy định./.  

03/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH VIÊM ĐƯỜNG HÔ HẤP CẤP DO CHỦNG MỚI CỦA VI RÚT CORONA GÂY RA

Thực hiện Công điện số 389/CĐ-BVHTTDL ngày 29/01/2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Bộ VH, TT và DL) về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra;

Triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 409/UBND-VHXH ngày 24/01/2020 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra,

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra đang diễn biến rất phức tạp tại Trung Quốc và một số quốc gia trên thế giới. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm do vi rút Corona biến chủng gây ra, chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh, bệnh lây truyền từ người sang người qua đường tiếp xúc gần hoặc nước bọt. Tính đến ngày 02/02/2020, có 14.551 người được xác nhận đã nhiễm vi rút Corona và số lượng người chết vì bệnh này là 304 người, đến nay trên địa bàn cả nước đã ghi nhận 07 trường hợp mắc bệnh.  Tổ chức Y tế thế giới nhận định trong thời gian tới có thể sẽ ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm mới vi rút Corona tại các quốc gia khác do có giao lưu đi lại, du lịch và làm việc tại các quốc gia hiện đang có dịch bệnh.

Để chủ động phòng chống, ngăn chặn dịch bệnh lan truyền vào Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An; các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh, các đơn vị trực thuộc Sở chú trọng và thực hiện các vấn đề sau:

1. Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An

Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh viêm phổi cấp do virut Corona, phối hợp với các lực lượng chức năng tại địa phương và chính quyền cơ sở tập trung kiểm soát các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn (các công ty lữ hành, các cơ sở lưu trú du lịch, các khu điểm du lịch). Nếu doanh nghiệp nào có phục vụ du khách Trung Quốc thì phải chú trọng thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý, theo dõi chặt chẽ lịch trình, tình hình sức khỏe và khuyến nghị hạn chế di chuyển.

 Nghiên cứu tham mưu UBND cấp huyện thành lập các chốt kiểm dịch tại các khu, điểm du lịch nhằm nỗ lực ngăn chặn dịch bệnh. Đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân không đi du lịch đến những vùng có dịch. Nếu phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh cần chủ động phối hợp với các cơ sở y tế địa phương thực hiện cách ly theo đúng quy trình, hướng dẫn của Bộ Y tế.

2. Các đơn vị trực thuộc Sở

Tích cực tuyên truyền vận động công chức, viên chức và người lao động thường xuyên theo dõi thông tin và những khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra để chủ động phòng ngừa cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh chủ động phối hợp với Sở Y tế phát hành các tài liệu, pa nô, áp phích tuyên truyền, cảnh báo dịch bệnh để phổ biến rộng rãi đến các khu vui chơi giải trí, khu vực đông dân cư…

3. Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh

  Thường xuyên cập nhật thông tin về dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra qua các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Cục Y tế dự phòng (www.vncdc.gov.vn) để thông báo cho khách du lịch có biện pháp phòng tránh thích hợp do ngành y tế hướng dẫn. Nếu thấy trường hợp khách du lịch (đặc biệt là khách Trung Quốc) có biểu hiện của bệnh viêm đường hô hấp cấp, phải thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, cách ly và điều trị kịp thời.

Các khu điểm du lịch tạm dừng tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí tập trung đông người. Xem xét khả năng tạm ngưng hoạt động tham quan hoặc tạm ngưng đón khách Trung Quốc tại các khu điểm du lịch.

Các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành tạm dừng tổ chức các đoàn khách du lịch tới các tỉnh, thành phố đang có dịch, có người nhiễm bệnh và không đón khách du lịch từ vùng có dịch vào Việt Nam.

Các cơ sở kinh doanh du lịch có phục vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh phải thực hiện bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm khi phục vụ khách để phòng tránh lây lan dịch bệnh, nhất là các tháng trong mùa du lịch cao điểm.

Các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú du lịch phải thường xuyên vệ sinh cơ sở kinh doanh, các thiết bị vật dụng trong cơ sở bằng các chất tẩy rửa thông thường như xà phòng và các dung dịch khử khuẩn khác; tăng cường thông khí bằng cách mở các cửa ra vào và cửa sổ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế ở địa phương để thực hiện phòng, chống dịch.

Nhận được công văn này, yêu cầu các đơn vị nêu trên nghiêm túc triển khai thực hiện và gửi báo cáo kết quả về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua Phòng Quản lý văn hóa, du lịch trước ngày 01/3/2020) để Sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ VH, TT và DL theo quy định./.

03/02/2020 9:00 SAĐã ban hành
DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ
24/07/2019 10:00 SAĐã ban hành
LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCHLỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

1. Lịch tiếp công dân thường xuyên:

- Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 đến 11 giờ 30.

- Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00.

- Địa điểm: Nơi tiếp công dân của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Lầu 1), số 3 Võ Văn Tần, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

2. Giám đốc Sở tiếp công dân định kỳ vào ngày 10 hàng tháng. Nếu đúng vào ngày lễ, ngày nghỉ thứ Bảy, Chủ nhật thì được chuyển sang ngày làm việc kế tiếp. Trường hợp Giám đốc Sở bận công việc quan trọng thì ủy quyền cho Phó Giám đốc Sở tiếp công dân.

3. Ngoài lịch tiếp công dân theo định kỳ, lãnh đạo Sở, Thanh tra Sở thực hiện việc tiếp công dân trong trường hợp yêu cầu cấp thiết theo quy định.

4. Các phòng chuyên môn thuộc Sở tùy theo lịch hoạt động, bố trí lịch tiếp công dân.

5. Chánh Thanh tra Sở có trách nhiệm tiếp hoặc phân công cấp phó cùng bộ phận tiếp công dân thường xuyên ở nơi tiếp công dân; lập sổ theo dõi việc tiếp công dân; tiếp nhận, trình, xử lý thông tin, đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định.

6. Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết kịp thời những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân theo thẩm quyền, quy định pháp luật của Nhà nước./.25/10/2018 9:00 SAĐã ban hành
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ * Email: thanhthanh@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​