Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 250268
Thông tin Văn Hóa
Huyện Tân Hưng thực hiện Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa
Thứ 6, Ngày 28/04/2017, 09:00

Thực hiện Quyết định số 103/QĐ-UBND ngày 22/01/2014 của UBND huyện Tân Hưng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH) huyện Tân Hưng. Trong thời gian qua, BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH huyện đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng về nội dung và phương thức hoạt động, thực hiện đạt được những kết quả nhất định

Về thực hiện nhiệm vụ của BCĐ và cơ quan thường trực BCĐ:

- Hoạt động của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH nhằm chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH ngày càng sâu rộng, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về văn hóa, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. 

- Hàng năm, đề ra kế hoạch hoạt động với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp để thực hiện có hiệu quả, nhất là công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện ban hành các văn bản chỉ đạo để nâng cao chất lượng và hiệu quả trong thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH.

- BCĐ huyện thường xuyên được kiện toàn khi có thành viên BCĐ thay đổi do chuyển công tác khác, có phân công thành viên phụ trách từng xã, thị trấn. Thực hiện hội họp theo định kỳ và tổ chức sơ kết hàng năm, tổng kết theo giai đoạn khi có sự chỉ đạo của BCĐ tỉnh. Tổ chức kiểm tra, phúc tra phong trào theo định kỳ 6 tháng, năm đối với cơ sở để kịp thời hỗ trợ, tìm các giải pháp đẩy mạnh việc thực hiện phong trào. Tổ chức xét thi đua khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, có đóng góp cho phong trào.

- Quan tâm chỉ đạo các xã, thị trấn thường xuyên kiện toàn BCĐ, ban hành Quy chế làm việc và xây dựng kế hoạch hoạt động với các chỉ tiêu cụ thể để phấn đấu thực hiện có hiệu quả.

Quang cảnh buổi làm việc.JPG

Quang cảnh buổi làm việc

Về thực hiện nhiệm vụ của thành viên BCĐ:

- Thành viên BCĐ dự họp đầy đủ, tham gia tốt các đoàn kiểm tra, phúc tra phong trào xây dựng đời sống văn hóa hàng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu, tich cực tham gia góp ý xây dựng phong trào.

- Chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các tiêu chí của phong trào TDĐKXDĐSVH thuộc ngành, lĩnh vực mình phụ trách. Định kỳ báo cáo về Thường trực BCĐ theo yêu cầu hoặc đột xuất.

Về thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thành viên BCĐ:

- Các cơ quan thành viên của BCĐ phụ trách các mô hình, phong trào cụ thể lồng ghép vào việc thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH, cụ thể như Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện chủ trì thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", Liên đoàn Lao động huyện chủ trì thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, Công an huyện chủ trì thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc", Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì phong trào "Trường học thân thiện, học sinh tích cực"

- Hàng năm các ngành thành viên và cơ sở xây dựng kế hoạch hoạt động, bám sát vào nhiệm vụ chuyên môn, các ngành thành viên đeo bám tiêu chuẩn ngành mình phụ trách để tham gia thực hiện phong trào. Định kỳ có kiểm tra kết quả thực hiện và báo cáo với cơ quan thường trực.

- Công tác phối hợp với cơ quan thường trực cũng như giữa các ngành thành viên huyện với cơ sở được thực hiện thường xuyên, liên tục như: Hỗ trợ cơ sở tổng vệ sinh môi trường, tập trung nguồn lực đầu tư theo lộ trình xây dưng xã đạt chuẩn văn hóa.

- Công tác tuyên truyền vận động từng bước được thực hiện và được nhiều tầng lớp nhân dân ủng hộ tham gia phong trào và mang lại hiệu quả.

Về chế độ làm việc của BCĐ:

BCĐ huyện đã thực hiện tương đối tốt chế độ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, Trưởng BCĐ trực tiếp lãnh đạo, điều hành hoạt động của BCĐ. Thường trực BCĐ và các thành viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, tuân thủ theo sự phân công của Trưởng ban.

BCĐ hội họp theo định kỳ 03 tháng một lần, trong trường hợp cần thiết, có thể họp bất thường.

Tổ chức kiểm tra, phúc tra phong trào TDĐKXDĐSVH mỗi năm 02 lần, riêng đối với các xã đang trong lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa thì Thường trực BCĐ cùng với một số ngành thành viên thường xuyên kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện phong trào.

Nguyên nhân đạt được:

- Các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện phong trào được triển khai kịp thời, phù hợp với thực tế ở địa phương, cơ sở và được sự đồng thuận trong xã hội.

- Công tác lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp được kịp thời, công tác kiểm tra đánh giá hiệu quả phong trào được duy trì theo hướng không ngừng nâng cao chất lượng phong trào. Từ đó, tạo được lòng tin trong nhân dân.

- Các ngành và cơ sở có sự phối hợp thực hiện phong trào, có đề ra kế hoạch thực hiện, có kiểm tra, đánh giá kết quả theo từng thời gian.

- Công tác tuyên truyền, vận động phong trào từng bước đi vào chiều sâu, làm cho người dân thấy được hiệu quả cũng như lợi ích của phong trào.

- Ban chỉ đạo các cấp được kiện toàn theo đúng qui định, đảm bảo được quy chế hoạt động, từng thành viên có trách nhiệm với phong trào và tham gia thực hiện.

Hạn chế, tồn tại:

- Công tác tuyên truyền chưa đi vào chiều sâu, còn nhiều người dân chưa nắm hết được nội dung tiêu chí của gia đình văn hóa, ấp, khu phố văn hóa. Thành viên BCĐ có lúc, có nơi chưa bám sát nhiệm vụ thành viên của mình tham gia phong trào nên chưa chủ động trong chỉ đạo thực hiện các tiêu chuẩn của ngành, lĩnh vực mình phụ trách.

- Còn nhiều ngành thành viên chưa xây dựng được kế hoạch hoạt động của ngành mình thực hiện phong trào mà chủ yếu lồng vào kế hoạch chuyên môn của ngành, lĩnh vực mình phụ trách nên hiệu quả hoạt động đạt được chưa cao.

- Công tác phối hợp giữa các ngành thành viên với nhau và với cơ sở có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, thông tin thiếu kịp thời. Tính chủ động thực hiện phong trào ở một số ngành thành viên và cơ sở còn nhiều hạn chế.

- Công tác tham gia hội họp BCĐ, sơ kết phong trào, công tác phúc tra đời sống văn hóa hàng năm cũng như tham gia đoàn kiểm tra đột xuất phong trào vẫn còn một số thành viên cử nhân viên đi thay chưa nắm hết nội dung lĩnh vực mình phụ trách nên chưa phát huy được trách nhiệm của ngành mình thực hiện phong trào.

Nguyên nhân của hạn chế, tồn tại:

- Công tác lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là ở cơ sở có lúc, có nơi chưa thật chặt chẽ, thiếu thường xuyên.

- Do công việc chuyên môn nhiều nên nhiều ngành thành viên chưa đeo bám phong trào, có thành viên Ban chỉ đạo huyện ít đi cơ sở để hỗ trợ cho phong trào.

- Kinh phí hoạt động của BCĐ huyện và cấp xã còn hạn chế chủ yếu phục vụ hội họp, kiểm tra, sơ kết, các khoảng kinh phí để phục vụ phong trào như công tác tuyên truyền, khen thưởng, in ấn giấy công nhận các danh hiệu văn hóa còn gặp  khó khăn.

Một số giải pháp thực hiện trong thời gian tới:

- Tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của BCĐ phong trào TDĐKXDĐSVH cho phù hợp với thực tế, phân công phân nhiệm cụ thể từng thành viên BCĐ. Kiện toàn lại thành viên BCĐ huyện, hướng dẫn kiện toàn thành viên BCĐ các xã, thị trấn.

- Đảm bảo các văn bản chỉ đạo của cấp trên đều được triển khai kịp thời, đúng qui định.

- Tập trung hơn nữa cho công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời nêu gương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, khen thưởng, động viên kịp thời, tạo sức lan tỏa phong trào trong mọi tầng lớp nhân dân. Đài truyền thanh huyện duy trì,  nâng cao chất lượng tiết mục xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

- Từng ngành thành viên từ huyện tới cơ sở phải có kế hoạch cụ thể thực hiện phong trào, thường xuyên phối hợp với cơ sở để có các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc. Định kỳ và thường xuyên kiểm tra kết quả trên từng tiêu chí mà ngành mình phụ trách, có giải pháp duy trì và nâng cao chất lượng.

- Từng ngành thành viên và cơ sở đảm bảo chế độ báo cáo theo đúng qui định về cơ quan thường trực, công tác tham mưu, đề xuất phải kịp thời, đúng qui định. Đảm bảo chế độ hội họp, phân công, phân nhiệm rõ ràng, quy rõ trách nhiệm trên từng lĩnh vực gắn với đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức cuối năm.

- Từng thành viên BCĐ từ huyện đến các xã, thị trấn phải bám sát địa bàn, định hướng xây dựng phong trào phù hợp với từng địa bàn; lắng nghe, thấu hiểu nhân dân, xác định nhiệm vụ cần làm để phát động phong trào đảm bảo hiệu quả và được nhân dân đồng thuận.

- Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể cần phát động sâu rộng trong nhân dân các mô hình thực tế như đường làng, ngõ xóm không rác thải, nhà nhà có hàng rào, cây xanh, từng hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh, nhà đạt 3 sạch "sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ".

- Đảm bảo bố trí kinh phí cho hoạt động phong trào trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả./.

Bài, ảnh: Nguyễn Thị Liễu

 Phòng VH và TT huyện Tân Hưng.

Lượt người xem:   83
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Bà Nguyễn Thị Thủy​ - Phó Giám đốc Sở
Địa chỉ: ​Số 03 Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An
Điện thoại : (072) 3826 452​ ​ * Fax: (072) 3832 042 ​ * Email: nguyenthithuy@longan.gov.vn; svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​
​ ​