Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 572448
Thông tin Văn Hóa
Thứ 2, Ngày 05/07/2021, 10:00
THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG TĂNG CƯỜNG SỰ LÃNH ĐẠO CỦA ĐẢNG TRONG THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
05/07/2021

Trong những năm qua, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH) được cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội từ thị xã đến cơ sở tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện, được các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ. Từ đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự, ý thức bảo vệ môi trường được nâng lên. Tính đến nay, toàn thị xã có 97,83%  hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa"; có 100% ấp, khu phố đạt danh hiệu "Ấp, khu phố văn hóa"; có 8/8 xã, phường đạt danh hiệu "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị". Bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn một số hạn chế như một bộ phận người dân chưa chấp hành tốt quy ước ấp, khu phố, cụ thể vẫn còn tình trạng "nhạc sống, karaoke di động" gây tiếng ồn lớn, kéo dài ảnh hưởng đến môi trường sống, công tác, học tập và sinh hoạt của người dân; công tác triển khai đăng ký, bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu phố văn hóa" ở một vài nơi chưa đảm bảo, còn mang tính hình thức làm ảnh hưởng đến hiệu quả của phong trào.

05-7-2021 Bà nguyễn Thị Lụa - Phó chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu.jpg

Bà nguyễn Thị Lụa - Phó Chủ tịch UBND thị xã tặng giấy khen
cho các tập thể có thành tích tiêu biểu

Để tiếp tục nâng cao vai trò trách nhiệm và chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH trong thời gian tới, ngày 01/6/2021, Ban Thường vụ Thị ủy Kiến Tường đã ban hành Chỉ thị số 13-CT/TU yêu cầu các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Thị ủy, cơ quan, ban, ngành và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, UBND từ thị xã đến xã, phường đối với phong trào TDĐKXDĐSVH nhằm thực hiện có hiệu quả các tiêu chí của phong trào mà nghị quyết, chương trình, kế hoạch đề ra.

Hai là, đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH làm cho các cơ quan, đơn vị và nhân dân nhận thức sâu sắc và đầy đủ về công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Ba là, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội thị xã nghiên cứu, điều chỉnh, bổ sung nội dung quy ước ấp, khu phố phù hợp với tình hình thực tế của từng xã, phường. Đồng thời, tuyên truyền, vận động sâu, rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và từng hộ gia đình tự giác, nghiêm túc thực hiện đúng nội dung quy ước ấp, khu phố đề ra, nhất là quản lý các hoạt động dịch vụ "nhạc sống, karaoke di động", xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét danh hiệu "Gia đình văn hóa" hàng năm.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra hoạt động văn hóa và dịch vụ văn hóa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hoạt động văn hóa. Ban Chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra, nhất là việc triển khai đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu phố văn hóa".

Năm là, kịp thời củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo, nhất là ban chỉ đạo xã, phường và ban vận động ấp, khu phố, xem đây là tổ chức cơ sở chủ yếu, quan trọng trong việc triển khai thực hiện phong trào có hiệu quả. Chú trọng nâng cao chất lượng phong trào, cụ thể: xây dựng gương "Người tốt việc tốt", "Gia đình văn hóa", "Ấp, khu phố văn hóa", "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", "Phường đạt chuẩn văn minh đô thị".

Sáu là, huy động mọi nguồn lực, quan tâm kinh phí xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa, thể thao tạo nhiều điểm vui chơi cho thanh thiếu niên và nhân dân. Khuyến khích các nguồn lực từ nhân dân, các cơ sở ngoài công lập, các thành phần kinh tế tham gia phát triển các loại hình hoạt động văn hóa, thể thao cơ sở.

Bảy là, triển khai thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH sâu, rộng trong toàn dân, gắn với phong trào thi đua yêu nước thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương.

Tám là, kịp thời tổ chức mở các lớp tập huấn triển khai, hướng dẫn các văn bản thực hiện trong phong trào cho các thành viên ban chỉ đạo phong trào xã, phường và ban vận động các ấp, khu phố. Tổ chức sơ kết, tổng kết và nhân rộng điển hình tiên tiến tiêu biểu, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, nhằm tạo động lực phát triển phong trào theo hướng hiệu quả, thực chất, bền vững.

Chín là, UBND thị xã chỉ đạo Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã với vai trò là phó ban, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia có hiệu quả phong trào.

Trên cơ sở 9 nội dung đã đề ra, Thị ủy yêu cầu UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã kêu gọi cả hệ thống chính trị và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của toàn thể nhân dân trên địa bàn thị xã cùng chung sức thực hiện để phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thị xã Kiến Tường ngày càng đi vào chiều sâu và đạt chất lượng tốt hơn trong thời gian tới./.

Thanh Trao


Lượt người xem:   48
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​