Skip Ribbon Commands
Skip to main content

Thông tin Văn Hóa

 
    Thống kê truy cập
Số lượt truy cập: 572447
Thông tin Văn Hóa
Thứ 2, Ngày 09/08/2021, 13:00
NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG DANH HIỆU “CƠ QUAN, ĐƠN VỊ, DOANH NGHIỆP ĐẠT CHUẨN VĂN HÓA” TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG
09/08/2021

Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa là một trong những phong trào thi đua thiết thực, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TDĐKXDĐSVH), là chủ trương quan trọng và có ý nghĩa rất lớn trong việc xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh trên nền tảng xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

Trong những năm qua, phong trào xây dựng "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn thị xã Kiến Tường được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tích cực hưởng ứng thực hiện và đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Phong trào cũng đã thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thi đua lao động sản xuất, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, nâng cao ý thức làm chủ tập thể, xây dựng cuộc sống văn minh lành mạnh, có đời sống văn hóa tinh thần phong phú, góp phần hoàn thành tốt các chỉ tiêu chung về kinh tế, chính trị, xã hội của thị xã.

5-8-2021 Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thị xã Kiến Tường.jpg

Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thị xã Kiến Tường

Hàng năm, Liên đoàn Lao động thị xã Kiến Tường phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin thị xã tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã hướng dẫn quy định chi tiết tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, hồ sơ bình xét và công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa để triển khai tới các cấp công đoàn và công nhân viên chức lao động. Đến nay, toàn thị xã có 82/84 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tỷ lệ 97,6%, góp phần nâng cao chất lượng phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, hiện nay một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp còn lúng túng trong việc phối hợp triển khai thực hiện xây dựng danh hiệu.

Nhằm nâng cao chất lượng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" trên địa bàn thị xã trong thời gian tới, đồng thời cuối năm đề nghị tỉnh phúc tra công nhận lại (5 năm) cho 69 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" giai đoạn 2017 - 2021 trên địa bàn thị xã đạt kết quả tốt, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã đã chỉ đạo Liên đoàn Lao động thị xã phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin tuyên truyền, vận động đoàn viên công đoàn, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với công đoàn của đơn vị mình thực hiệu các tiêu chí xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa". Tổ chức kiểm tra, đánh giá, tham mưu Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH trình Chủ tịch UBND thị xã công nhận lần đầu cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, sau khi đăng ký hai năm trở lên; đề nghị Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH tỉnh xét duyệt và trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận lại đối với danh hiệu sau 5 năm công nhận. Phấn đấu đến cuối năm 2021, thị xã có 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, trong đó có 69/69 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được tỉnh công nhận lại danh hiệu (giai đoạn 2017 - 2021), đạt tỷ lệ 100%.

Năm 2021, ngoài việc yêu cầu Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Truyền thanh thị xã tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ngoài xã hội các tiêu chuẩn công nhận "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" để các tổ chức, cá nhân biết, thực hiện; nêu gương các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt trong việc xây dựng danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa"; tuyên truyền thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời, đề nghị các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, UBND các xã, phường, trường học, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã thực hiện các tiêu chí theo quy định tại Điều 4, Điều 5, Chương II Thông tư số 08/2014/TT-BVHTTDL ngày 24/9/2014 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Qua đó, chuẩn bị, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị công nhận danh hiệu "Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa" lần đầu và công nhận lại danh hiệu (giai đoạn 2017 – 2021).

Qua đó, Ban Chỉ đạo phong trào TDĐKXDĐSVH thị xã đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thị xã tuyên truyền, vận động, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc cơ quan thực hiện để phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn thị xã ngày càng đạt chất lượng cao./.

Thanh Trao


Lượt người xem:   99
Manage PermissionsManage Permissions
|
Version HistoryVersion History

Tiêu đề

Hình ảnh

Hình ảnh mô tả

Tóm tắt

Nội dung

Link thay thế nội dung

Ngày xuất bản

Tin nổi bật

Tác giả

Phân loại

Loại bài viết

Số Trang

Số Ảnh

Trạng thái

Lịch sử

Số lượt người đọc

Approval Status

Attachments

Content Type: Tin Tức Mở Rộng
Version:
Created at by
Last modified at by
Ảnh
Video
SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LONG AN
Chịu trách nhiệm chính: Ông NGUYỄN THÀNH THANH - Giám đốc Sở.
Địa chỉ: ​Số 03, Võ Văn Tần, Phường 2, Thành phố Tân An, Long An.
Điện thoại : (0272) 3826 310​ ​​ *Fax : (0272) 3832 042 *Email: svhttdl​​​​@longan.gov.vn​​